تخت جمشید پس از ویرانی

اپیقانوس شاه سلوکی سوریه از175تا 263قبل ازمیلاد سلطنت کرد وپس از غارت تخت جمشید به همدان هم رفت وفرهنگ یونان راوارد سرزمین یهودا کرد که مکابیان قیام کردندوروش یهودرا رواج دادند.

گروتفندآلمانی 1775-1853کاشف خواندن خط میخی وسپس راولینسن انگلیسی در25سالگی ازکوه بیستون بالارفت وکپیه برداری ازکتیبه نمود

دوازده حواری مسیح :

قدیس پطرس   آندریاس  یعقوب کبیر  یوحنا   تومای   یعقوب صغیر یهودای فیلیپس  برتولماوس  متی  شمعون قانون  ومتیاس (یهودای اسخریوطی )

شلمنصر پادشاه آشور824-859ق. م که خآب (یهو)ازشاهان اسراییل را شکست داد

گوماتای مغ یا بردیای دروغین که هنگام سفر جنگی کبوجیه به مصر درایران سلطنت کرد گوماتا برادربزرگ کبوجیه بود.

داریوش پسر ویشتاسب هخامنشی  بود .

ری ری گان (راگس راگو درکتاب مقدس آمده )پایتخت ماد قدیم یکی ازکهنترین مراکز تمدن بشریت بوده است . قتل ناصرالدین شاه در1313قمری درآن اتفاق افتاد.

گویند هوشنگ نخستین پادشاه هزاره چهارم پیش ازمیلاد ری را بناکرد . داستان شگفت انگیز ظهور رافایل درری درنوشته های آپوکریف مشهوداست . ری را زادگاه زرتشت هم می گویند مادر زرتشت بنام دغدو دغدویه است که زرتشتییان به او زلوگا -گویند . هارون الرشید هم در 146قمری درری به دنیا آمد. کلاویخو سفیر اسپانیا دردربار امیر تیمور807قمری ری را شهر بزرگ ویران نوشته است . اصطخری جغرافی دان اسلامی ری را بزرگترین وپرجمعیت وپرآبادترین دردنیای اسلام می داند پول رایج درهم ودینار ومردمش درظاهر همچون مردم عراق است .ابن حوقل می گوید : ری بعد ازبغداد ازهمه شهرهای مشرق زمین آباد تر ودرحومه آن مسجدی قراردارد. کوشک داخل بارو است ری دارای قنات های بزرگ که مهم آن گیلانی وشاهی است وصادراتش پنبه به عراق است . یاقوت می گوید بارو وخندق را مهدی سومین خلیفه عباسی 169-128قمری در 158بنا کرد. طغرل سلجوقی در 455-429درری حکومت داشت .

/ 0 نظر / 8 بازدید