دعای عهد

نظم دعای عهد

ای خدای صاحب نوربزرگ وی خدای کرسی بالا سترگ

 ای خدای لجّه دریای نور نازل تورات وانجلیل وزبور

 ای خدای آفتاب وسایه ها  نازل قرآن کتاب آیه ها

 ای خداوند ملایک برترین  انبیای پاک وجمع مرسلین  

 مسئلت دارم زوجه اکرمت روشنای چهر پاک انورت 

ای که هستی مالک ملک قدیم    زنده وپاینده درملک نعیم  

مسئلت ازنام اشراقی تو   هم زمین وآسمان باقی تو

  ای بنام مصلح کل امور    ابتدا وانتها تا نفخ سور

 ای توزنده پیش از هرزنده ای   ای پس از هرزنده ای پاینده ای

 زنده ای آن گه که نیستند زندگان  مردگان گیرند چهر بندگان

 زنده ای که نیست خدایی جزترا   ای خدا برما رسان مولای ما

هادی مهدی قائم رای ما   داروی درمان روح افزای ما  

 بادرودی بروی و برآل او  ازجمیع مومنین بر حال او

  درمشارق درمغارب اززمین   دشت وکوه وخشکی بحرمبین

ازمن وازوالدینم این درود  هم تراز وزن عرشی ودود

مستمر بادا کلام دلکشش   در شمار دانش  وهم مکتبش

  بازآمد بامداد بیعتم  عقد وپیمانی به عمرم عزتم

گردنم فرمان او درریسمان   بسته بادا تا ابد ازقلب وجان

 ای خدا مارا زیارانش شمار     حامی ومشتاق دیدارش بدار

هرچه خواهد دررهش گیرم شتاب هرچه فرماید مطیعم بر جناب 

من طرفدارم همه دربست او  درارادت جان دهم دردست او 

ای خدا گرمرگ شد مانع مرا همچنانم بندگان قانع مرا کن

کن کفن پوشان زقبرستان روان دست به شمشیروچو مشتاقان دوان

 یاورجان برکف آقا منم  درمیان شهر ودشت آوا منم

آن رخ زیبا نمایانم نما  وزفروغ چهره بینایم نما

سرمه چشمم خاک راه او   دیده ام روشن زفجرماه او

د رظهورش کن شتابی ای الاه    برخروجش می گشا آسان راه

گسترش ده شیوه شیوای او   پیرواوکن مرا شیدای او

 امراونافذ چو آب چشمه سار  پشت اومحکم چو کوهی درقرار

ازوجودش ای خدا آباد کن    با ظهورش بندگان آزادکن  

خوش گفتی کزفساد مردمان    پرشده خشکی ودریا بی امان

پس بما بنما ولی خویش را    پور دخت مصطفی اندیش را

 بارالها کن درود برآل او   درسلامت دارهمه احوال او

  تانماندباطلی اندرجهان   محوگردد بی اثرازهر نشان

آن چه حق است جامه حق پوش آن   تانماند جزحقیقت  کوش آن

بارالها بنده مظلوم را   رستگاری کن عطا معلوم را

یاوری فرما که مضطر گشته ایم  جزتویاری نیست پرپرگشته ایم

 اوکند زنده حکم مانده   را برفرازد پرچم افکنده را

تازه گرداند سننرابرنبی  تاکند دل رابه آن رحمت قوی

   بارالها کن درودبرآل او  برسلامت دارهمه احوال او

 بارالها کن نگهداری ازو  وزستمکاران وغوغای عدو  

شاد بادا ای خدا پیغمبرت   بادرود برآل سبط اکبرت

شادی امت زشوق دیدنش   تابعین دعوت بالیدنش

رحم کن برجمله بیچارگان   برجمیع خسته ودرماندگان

 ای خدا غم های امت واگذار   باحضورحضرتش آید قرار

 زود می آید ظهورش درپدید   گر چه دانند دیگران آن رابعید  

ما به فضل ورحمتت امیدوار   برترازخیل رحیمان  پایدار

/ 0 نظر / 37 بازدید