زنگ تاریخ

زنگ تاریخ

معـــــــــلم پای تخته زنگ تاریخ    سخن ازتاج وتخت وآتش ومیـخ

زنابینـــــــــایی لطفعلیخــــــــــان    تبار زند واز نسل کــــــــریمخان

کمی ازساعت درس مانده بر جا     صـــــــــدای انفجار معده آن جا

تمام تخته وشلوار استـــــــــــــاد     پراز خــــرده خوراک احمد افتاد  

کلاس یه پارچه شــد شلیک خنده     همـــــــــی روده بریدن کاربنده

زچاله آب سطــــــــلی بر کشیدیم     سرو دیمش به  شستن درکشیدیم

معـــلم بینـــــــــوا شلوار خیسش    سرو صورت فراوان لک وپیسش

شتــــابان تا دم دفــــــتر گذرکرد    به لطف دیگران زین دم حذرکرد

نبودش چاره شلوارش به درکرد    خجا لت بهر شستن ازحضر کرد

میــان جوق زما کـــــردادنی بود    چلوندش اندکی شـــــر دادنی بود

کلاس تعطیـــل وما سرگرم بازی   یکی گردن کلفت گــــردن فرازی

چه خوش باشد کـلاسی بسته باشد   خوراکی فنـــــــدق وازپسته باشه

چرا حالت به هم خورد همکلاسی    تو که دایم به خوردن می پلاسی

ســــــــــرراه که میام میون کوچه    به باغی پرزبادام وآلــوچــــــــه

دلم می خواست ترشی فـــــراوان   چغـــــاله پرکنــــم درجیب ودامان

سرشـــــــاخه نشستم مشت مشتی    ند یدی گوجه سبز به این درشتی

هوای خــوردنم هوش ازسرم برد   ســـــلامت را شکم ازخانه ام برد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید