مردان نامی گلپایگان

رسـدرحمت حق بربنـدگـان    به زحمت کشــان وبه جویندگان

 

مردان نامی

بزرگان گـوگـد به ادوار مـا    گشـودندگـره بسته ازکارما

یکی نیمه شب وقت بیـداربـود    دل اندردعـا چشم درکـاربود

اذان گـوی بیدارشام وسحر    کـله مـیرزا آن مرد خیروخبر

ازاوهـم نـمازوازاوهـم دعـا     دعــای سحـرسوزوسازونوا

دگـرهـم بگویداذان صبــاح    به نـجاری مردمان درد وراح

درختـان سنجدوگنجشک زبان    دم ارّه وتیشــه اش برنشـان

دروپیکروخویش وچون چرخ چاه    به ارچـون وکرسی وتخته سیاه

هنـرمـند ما کلعطـانام داشت    زداوودصدای خوشش وام داشت

یکی مــرد تقـواونجّـارمـا    کــلاقـارضامـرد ابرارمـا

دگرکلّه محموددراین حرفـه بود    که عمـرش به تقوادرصرفه بود

به عبدالعلی تخته کش صددرود     که ازگیوه اش مردمان برده سود

کسی که ازاوبودآهن چومـوم     به داس وتبر پتک وسنـدان روم

 

 

 

دمش گـرم وطوفان آتش به پا    تنش قـرص آهـن ولی باصفـا

کمـربسته درخـدمت مردمان    به نام اوسـاّمهـدی به آهنگران

دگراوسـاکـاظم به کاروهنر      به بنــایی وطــاق ودیوارودر

به نخ تابی وپارچـه بافی قدک     مش اوساحسین شوده بی کـــلک

مش حسن آقادلاکختنه گــر       کـل آقارضـاهم ازین بهـره ور

 شکست گرکمردست وپای کسی    به حیـدرعلی عـربو می رسی

 سکینه خــــاتون مـامـای بانفس    ننـه آمنـه قــابله پیش وپس

حکیم هـارون وداودرمان ودرد   محمدرضااکرمی قــرص وگرد

زآمپول آرام تمـوم شـدتـموم    آقـاسیدحسین آیدم درحمــوم

حمّــوم یادآید ز اوسّـاحسین   فرستیـم رحـمت به آن نورعین    

حاج سیـدمحمـدرضانیک مرد    کندختم دعوا به جمـع وبه فرد

رمضــان ومـاه تمنـای دل    سحرمانده از طبل و شیپورخجل

دعـای شب وناله پرثمـــر    زآه جگــرآسمــان پرشـرر

نمـازجمـاعت چــوبرپاشود   زن ومــردوکودک ازجاشود

امـام جمـاعت چوتکـبیرداد    براواقتـدا همچـوزنجیــرداد

به نام وحیــد آمـداورا امام   که درخلق خوش بودمردی تمام 

خدایابه روح وروان کامشــان    فرست رحمت بیکران یادشـان

اگـرکـوتهی آمدازسوی مـا   خـدایا ببـرآتش ازروی مـا  

/ 0 نظر / 4 بازدید