سینه ها

باز دیشب بر سروبر سینه ها  می زدند مردم زبغض کینه ها

کینه ازدست ستمکار زمان  آن که برده ازدل مردم امان

/ 0 نظر / 4 بازدید