انتظار مهدی

                                               

انتظار مهدی

 

سرهــا اندرگریبـان است ودل هـا بی قـرار

 

دست هـا اندر دعـا ودیدگـان در انتظار


حکمت دین اقتضـای مذهب آمــد این چنین

 

انتظــارآمـادگی ذکـرودعــا روزیقین


منبع نورالـهی پرتو افشــان مصطفــــی

 

زهـره زهـرا نشـان وجد پاکش مـرتضی


عمـر نورونـوح ومهـدی گوهر یکتا سرشت

 

صـد هـزاران سال به پای عمر او باید نوشت

از مسیحــا ویهـودا وزابراهیــم ونــوح

 

تا محمـد انتظــارشمس هـــردم تا صبوح

درشـکارظلمت آن خورشیــد شب افروزرا

 

خـرمن آسـا می فشـاندطلعت پــیروزرا

بغض هـا اندر گـلو آخـر شکـوفه می دهد

 

خون نشان ازکـربلا تاشهـر کوفـه می دهد


چشــم هــای منتظر امید روز دیگـریست

 

دوره هجران سـرآمد دل فروز دیگــر یست

مال هــا اندوختنـــد ازجان مردم بی امان

 

دست حق نا حق گرفتند کینه توزان بی گمـان


آه مظلومــان کنــد روزی اثر ای سوختگان

 

ازعـدالت صبح صــادق می دهد مارانشان


روزوشب دست دعــا بر دامـــن مولابزن

 

ای به قـربان دهـانت حـرف بی پروا بزن


نیست پروا عاشقـان را لحظــه پیکـــاربین

 

سـرجدا وتن جـدا خونین تن وبیمــاربین

 
عـرصـه پیکـار روز وصـل یاران می رسـد

سرخوش ازجانندوآتش همچو باران می رسـد


آتش وخون دود وترکش خاک سـوزان دم به دم

 

تحفـه ای با جـان برابرنی بریزد بیش وکـم

 
زندگـی جـاویددارد هـرکـه جان بازی کند

 

این سخن آن کس بگوید که سر اندازی کند


شیعـه بودن دررکـاب حضـرتش پاینــدگی

 

جـان ومـال و خانـمان دادن نشان بندگی

هـرچـه باشـد زشت وزیبـا ازجهنم تا بهشت

 

مـا نخواهیم جزرضایش دانه ای را بهر کشت

هـرکـه باشـددرهـوای سودودرفکــرزیان

 

اوندارد ارزش ســربازی صاحب زمــان


راه پربیـم وخطـرمـردان نامــی درطــلب

 

بی خطــرکی رهسـپارند شهسواران ادب

 
گـرزنسل خـون وآتش بوده ای آمـــاده باش

 

درره جــان بازی جـانان جان آزاده باش

   

/ 0 نظر / 6 بازدید