یلدا

چرا یلدا؟ برای این که ١دقیقه  از شب های دیگر بلند تراست

یک دقیقه با معنا هردقیقه ۶٠ثانیه

دریک ثانیه می توان زد:

پوم تاک(ضربان قلب)

اگر یک پوم تاک نزنی

قلبت ایستاده است

یک ثانیه شصت بچه قدونیم قد دارد

یک ثاینه ، یکدهم ویکصدم ویکهزارم ویک میلیونم و... دارد

 ثانیه تولد دارد ،زندگی داردومرگ دارد .

یک قهرمان می داند یک صدم ثاینه یعنی چه

شناگر ، دونده و...

تو یلدارا می شناسی ؟

آری

دوست دخترم نسرین است وهمیشه یلدا ست

امید  تا بلندترین روز را نیز گرامی بداریم 

  

/ 0 نظر / 4 بازدید