برخورد اسکندر با آرامگاه کورش

برسنگ قبر کوروش نوشته اند:

 

"ای مرد ! من کوروش پسر کمبوجیه هستم آن  که شاهنشاهی ایران رابنیان نهاد  وفرمانروای سراسر آسیا بود.

پس به سبب این عمارت برمن رشک مبر !"

اسکند جهان گشا همه جای ایران را ویران کرد وقصد تخریب آرامگاه کورش را کرد وقتی این نوشته را خواند یکه ای خورد وشنل خودرا ازدوش برگرفت وبه احترام بر روی قبر کوروش نهاد *

کوروش دختر زاده ی آستیاگس یا ایشتو ویگوپادشاه ماد است . کوروش آستیاگس (پدر بزرگ )را در 550 قبل ازمیلاد شکست دادوبه قتل رساند . سپس بر کروزوس پادشاه لیدیه (546-560) در مغرب آسیای صغیر که پایتخت آن "سارد" بود غلبه یافت . سرانجام بابل(بین النهرین ) مغرور را به زانو درآورد . بابل در 88کیلومتری جنوب بغداد کنونی در 4000سال قبل ازمیلاد وجودداشت . حمورابی پایتخت امپراتوری بابل شد وبعدها هم پایتخت کلده شد که کوروش در539قبل ازمیلاد آن راتصرف کرد . کوروش در 530قبل ازمیلاد در جنگ با سپاهیان سکایی ( قوم ایرانی نژاد ساکن درآسیای مرکزی بین خزر وآرال دوران ماقبل تاریخ  که درقرن هشتم قبل ازمیلاد به روسیه مهاجرت کردند )به سرداری تومورس شکست خورد وکشته شد . گویند ملکه ماساگتها سر بریده ی کوروش را درمیان مشکی ازخون انداخت تا عطش خودرا برای خونخواری فرونشاند.کوروش وداریوش نتوانستند بر ماساگتها پیروزشوند ولی اسکندر بر آنها پیروزشد. کوروش وداریوش درپاسارگاد 9.5کیلومتری دشت مرغاب فارس می زیستند.گرچه پایتخت داریوش در پرسه پولیس تخت جمشید بوده است . خشایار واردشیر هم درتخت جمشید بوده اند.چون کوروش عنوان شاهنشاه داشت داریوش واعقابش پایتخت خودرا به 64کیلومتری شهرکوروش برویرانه های استخر(پرسپولیس) بناکردند که مقابرشان درنقش رستم بزرگترین سنگتراشی عصرساسانی (260قبل ازمیلاد)که درآن مجلس پیروزی شاپوراول بر والرین امپراتوررم شرقی را نشان می دهد، می باشد .دراین تصویر،اسرای رومی وبزرگان دربارشاپوردرآن مجسم است . بعدها شاید بنای کاخ شوش که اسکندرآن را بنا کرد ،(پایتخت سابق عیلام وسپس مقبره ی داریوش اول هخامنشی) بتواند همپای تخت جمشیدسابق گردد.تخت جمشید درمرو دشت فارس مقبره داریوش ونوه ونبیره اش در9کیلومتری صفه ی تخت جمشیداست  . گویند کوروش گفته : "کام نموی زام" من به سوی کدام سرزمین روانم !

کوروش کوچک گفته :"دامنه شاهنشاهی پدرم به جاهایی می رسد که مردم نمی تواننددرآن زیست کنند . یک سو بیایان  های سر دشمالی وسوی دیگر بیابان های گرم وسوزان جنوبی"

در 420-399پسر شاپور سوم وجانشین بهرام چهارم وپس ازاو بهرام گور276-277به سلطنت نشست .اردشیر بابکان 226-241میلادی موسس ساسانی بلاش واردوان آخرین شاهان پارتی است . اردشیر دوم پسر وجانشین داریوش دوم (360-404میلادی)ودرنهایت داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی است که به دست اسکندر ساقط شد.خسروپرویز ساسانی حدودچهل سال در 590-628میلادی سلطنت کرد . اسب شبدیزاو معروف وبه آن خیلی دلبستگی داشت به طوری که کسی جرأت نمی کرد خبر سقط شدن  آن را بدهد . روزی باربد آهنگی بسیار حزن آورنواخت که خسروپرویز گفت مگر شبدیز مرده است !   خسرو با دولت روم جنگید وآسیای صغیر، شام، فلسطین ومصررا گرفت ودر اوج عظمت مغلوب هراکلیوس شد. شیرین دختر ماوریکیوس عیسوی امپراتور بیزانس معشوقه ی خسروپزبود . خسروپرویز از دربارپدر رانده وبه بیزانس تبعید شده بود که مورد لطف ماوریکیوس قرار گرفت 602-539میلادی . {دیانا رب النوع رومی که با آرتیمس  الهه ی یونانی یکی می دانند وحتی با آناهیتا }

نبوکد نصر یا بخت نصر پادشاه بابل 562-604قبل ازمیلاد سلطنت کرد که شورش یهودراسرکوب واورشلیم را گرفت وویران کرد . یهودیان کمی از آب وخاک بیت المقدس را برگرفتند وکوچ کردند وبه هردیاری رسیدند آب وخاکش را وزن می کردند تا این که به جی  یااصفهان رسیدند وزنش معادل آب وخاک بیت المقدس بود لذا درسه کیلومتری اصفهان در یهودیه مسکن گزیدند. همسر وملکه یزدگرد اول پادشاه ساسانی یک دوشیزه ی یهودی اورشلیم بود.اردشیردرازدست هخامنشی 425-465پیش ازمیلاد دین زرتشت را درتمام جهان رواجداد. بنای اصفهان را به تهمورث ازشاهان پیشدادی نسبت داده اند. گویندویشتاسب یاگشتاسب پسرلهراسب وپدر اسفندیار ازسلسله ی کیانیان بودحامی زرتشت بود وبه دین مجوس درآمدوآتشگاه معروف را درسه فرسخی اصفهان بناکرد.اما ارجاسپ پادشاه توران درپذیرش دین تازه کشمکش کرد که بین ایران وتوران جنگ ها درگرفت وسر انجام ارجاسپ بدست اسفندیار کشته شد .اردشیر نام دیگر بهمن که بهمن پسر اسفندیاراست . عده ای آتشگاه اصفهان را به عهد ساسانیان وبه دوره سلطنت پیروز پسر یزدگرد 484-459میلادی می رسانند.

/ 0 نظر / 13 بازدید