اقکار وایبری

*26تیر93

مگر نخواهد بیاید روزی

همه پیشاپیش ترا تهنیت و

یا تسلیت می گویند

همه دنیا به این روزها وصل میشود

کلیشه ها بازوبسته می شود

دنیای وایبر روی ما انسانها باز می شود

ازخوروخواب

مهمانی وقهروشادی وروزمرگی هم باخبریم

دنیای مصزف وبه رخ کشیدن

که آخرین مدل را من دارم

کلیدی یا لمسی

یک مطلب دو یا بیش از چند بار

ازطرف آشنایان فوروارد می شود

وهریک با تظاهر به این که این انشای من است

غوغایی به پاست

از سرصبح تا دل شب

به هم مشغولیم

وبیهودگی روزمره خودرا تمرین می کنیم

غافل که عمر می گذرد وذره ای نیندوختیم

جز مصرف بی ارزش  عمر

/ 0 نظر / 29 بازدید