شبیرشبرینم

بازهم طرح دیگری

 18آذر92

یک کربلاسفر

دشت تبار خون

یک کوفه بی پدر

با خطبه ای گذر

یک شام بی سحر

دردید ودرنظر

این بارگاه پست

وین جایگاه سخت

ازهربلادکفر

هریک سفیر راه

تابشنوندحدیث ظفر

ازکام مطربان

وزنام کرکسان

بستندبارخویش  

تاسال های دور

ازیمن خاک گور

شاید درامتداد باشد نشانه ای

از دودمان سفیانی وبولهب

اما شکست یک باره درسکوت

ازنای زینبی وآن خطبه عجیب

وز کام نوجوان مانده ازبلا

تا بگسلد بندهای کهنه تاریخ رادروضوح

من زاده حسین اوزاده رسول

اما حسین گفت :

من شُبیر شبیرینم

من سواد ثقلینم

ولسان شفتینم

وهداتالنجدینم

وحسین حسنینم

سرنگون کاخ یزیدم

دشمن خصم پلیدم

که ازآن نام نماند

صفه وبام نماند

خطر ازما ظفر ازما

سفرازما حضرازما

به همه سیروکمالیم

عصمت الله جمالیم

نه ،دگر تاج نماند

قوم تاراج نماند

سرهرمأ ذنه گویند

سرهرگردنه گویند

صلواتی جلواتی

که ازآن نورحیاتی

 

 

 

  

 

/ 0 نظر / 28 بازدید