عطر انقلاب

۱۵دی ۹۶

دور عطر انقلاب

بازبهار دیگری آمد زعمر انقلاب

باز شکوه دیگری آزین مهر انقلاب

بهتر وشاداب تر هردم زسال دیگری

آینه داران شهیدان اند به چهر انقلاب

دولت وملت زجنس هم اگر باشند چه نیک

اقتدار خاک میهن را سپهر انقلاب

گرتحمل می کندحرف مخالف به بود

ورنه تحمیل عقاید هست زقهر انقلاب

عاقبت روزی رسد تامرهم ودرمان شود

همدلی ومهربانی گرد شهر انقلاب

کی ستیز ودشمنی مأ نوس جان ما شود

چون ید ثروت بگیرد دست فقر انقلاب

این همه خون اززلال جان مردم داده ایم

موج خیزان پر تلاطم گشته بحر نقلاب

بار دیگر باحضور امت بیدار ما

زنده شد تاریخ پیروزی عصر انقلاب

نیمه جان آزادگان خیل شهدان وطن

باز باشد رحمتی بارد زابر انقلاب

با تلاش وهمت وآزادگی آسان شود

فهم ودرک  سختی و سازش   زجبر انقلاب 

برکدامین ساحل این کشتی پهلو می زند

ارمغان حمل آن کالای فخر انقلاب

باغ ما هردم گلی نورسته می آرد ببار

تا بر افشاند فضارا بوی عطر انقلاب

سال ها با خون دل  رنج فراوان برده ایم

تا بداند نسل بعدی اجر وقدر  انقلاب 

/ 1 نظر / 92 بازدید