مهندس غرضی

*15خرداد 92

مهندس
غرضی

این همه سرمایه واین کارکرد

نسل جوان دست ودلش گشته سرد  

دل به سه چار نخبه بستن چه سود

این همه بیکارنشستن چه سود

منکر این نحوه ی کارم هنوز

درپی تثبیت ریالم  هنوز

پول قوی پایه و محور بود

دلار نفت  بی در وپیکر بود   

معدن نفت اصل سرمایه است  

این نه زما ،بلکه زآینده است

خرج اگر بیش ز دخل کرده ای

دست به جیب فقرا برده ای

موضع من موضع آبادیست

موجب آزادگی وشادیست

هرچه بگویم عمل می کنم

 قوس نشد وقت حَمَل می کنم

 

/ 0 نظر / 25 بازدید