آن خسته می آید

ازراهی دور

آن خسته خاک آلودمی آید

 ازنیمه راه حج 

 اوتکفیر قوم دد

 اوذبیح قوم بد

 ازسایه های شب

از روشنای روز 

 ازتیغ آفتاب

با دل های نازک چون گل

دل شیربچگان  

اصغروقاسم

نازدانه رقیه کبود 

 آن غریب منتظر حبیب

آن مظهر مروت ومردی

با خود می برد نسیم آزادی

تا دوردست های آفاق

دختران وپسران حضرت آدم 

این بیرق سرفرازجرأت

جادوی برق نیزه وشمشیر 

 بس کربلا که سوخته ازعطش 

بس نینواکه تفتیده ازدم گدازه خورشید

 این خاک

که خوناشام شهد شهادت

وغربتگاه عابدین درتب است 

 هیچ واژه ای به طاق ابروی

صبروصلابت نمی رسد  

/ 0 نظر / 8 بازدید