تلاش جانباز شاعر

به جبران تلاش شاعرانه   جانباز

یازده مهر96

تخلص تاج فخر شاعرانست

نوای چنگ ایشان بیکرانست

یکی حافظ دگر سعدی شیراز

کنون آوازه درپیچد ز جانباز

همه شعرش دل انگیز ست وجالب

به معنا بر فروزد وزن وقالب

مدار زندگی هم چون خلایق

فقیر وخاکزاد   نقلش  دقایق

هنرمندی که از کد یمینش

رفاه مردمان اندر  رهینش

بود عاری زکیدو مکر وحیله

بدون غل وغش  بی شیله پیله

پیامبررا به خلقش آفریدند

کسان هرگز ازاوتندی ندیدند

کسی چون تو ره مولا گرفتی

زقید زور و زر الٌا گرفتی

نوای دل نشینت با ترنم

صدای نازنینت پر تنعم

زدرد مردمان آگاه هستی

گذرکردی هم ازبالا وپستی

تو دایم دم زنی از بذل وایثار

تو ثروت را زدی با دست انکار

نه زرخواهی نه باغ وکاخ و ویلا

نهادی دل به راه عشق مولا

نگویم بیش ازین رنگ وریارا

ترا می جویم وراه خدارا

ترا باردگر احوال گیرم

چو فرصت را به خود اقبال گیرم

قربانت  . آقامحمدی 

/ 0 نظر / 34 بازدید