ویرانی دل

ویرانی

من آن برگم که سیلابم بشوید خاطراتم را  اسیر مرگم ودیگر نمی جویم نجاتم را

فروغ دیدگان کم  شد نشان از جهل وتاریکی  صبوری کردم ودیدم زاو آخر براتم را

فرار بی وفایان رارقیب  دل نمی جویم سبو بشکست وپیمان شد زکف آب حیاتم

 زاصل خویش واماندم رضای دل شدم حاصل نهان کاری زبس کردم زدست دادم نکاتم را

درودروازه گوشم نصیحت گو نمی خواهد  که جلوه می دهند آن طور که می خواهند صفاتم را

همه دنیا به کام تو نمی گردد تأمل کن من این دوران به سر کردم میسر شد وفاتم را

چو آید صبح پیروزی غرور ازجان بیرون کن دفاع ازحمله می خیزد رقیب پات وماتم را 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید