سردوسخت

 

16دی 92

مرا باز یاد آمد زمان سرد  و

راه دور وبی معنی

کلاس ومدرسه

کنار کومۀ آتش چوب  و بخاری

ازیخ چه می ماند

وآنک فرمول  شیمی ، فیزیک وجبر

ومثلث ها

چنانم استخوان درسوز سرما

مانده بی تدبیر که جانم را

وگوشم را لبم را نیست یارایی

نه یک روز که بیش از صد روز

هوای زیر صفر ومنجمد

درنوجوانی وسوار برچرخ

بازهم چرخ که دستانت

که پاهایت که صورت سر ودستانت

ومر وهرچه داری همه ازجنس یخ

بگذشت نه یک یا دوکه چندین سردو یخبندان

دوران طفولت یا جوانی هرچه بود

بگذشت . خدایا برتو نیز بگذشت

باشد ، اکنون چی

کدامین راه امن است درسرما

کدامین خانه درگرما

اگر یاد است بادا خوش

ازین رو خاطرات سردو بی معنا

کدامین روز را جرأت میان خاطرات داری

بس کن که این همه دردست

/ 0 نظر / 24 بازدید