آغاز

آغاز

ازتوآغازکنم خاک وطن گوگد ای مادرمن

تو که یک ظرف بزرگی

به رنگ مهتاب

آسمانت آباد آسمانت نزدیک

ازرخشندگی شبهایت

به شمال استاده پیر بزرگ حاج غارا

به جنوب کوه بلند قبله

به شرق نیزه بلند ،صالح پیغمبر

به غرب کوه ستبرالوند

 با گوشه اش تخت رستم 

توکه ازخارمغیلان تنورت روشن

بوی نانت عطر باباآدم

دودپیچان گیسوان حّوا

کرسی ات داغ وزمستان زتوشرمنده

تاق ایوان بلندت

هرم گرمای تابستان رابرده

توای مادرکه

سر  زا  رفتن هایت ازسیل وسرما

خدادادنجات

دست هایت به بلندی بوته خربوزه

شاخه هایت زسنگینی هلو آویزان 

پستانت پرشیر

گاه درموقع کار  کودک

ازپشت شانه می گرفت ومی خورد

پربرکت بادو سلامت مادر

آویژ بلنددست صنوبرهایم

/ 0 نظر / 4 بازدید