مردانگی

مــردانگی

اشک دل ودیده ســـلاح من است     دامن برچیده صـلاح من است

روز نگو سـرخی خورشــیدگـو     قرص قمرزهره وناهیــد گـو

دست که بردست خدامی دهـــد     ازسرجان کرده جـدامی دهـد

دست که برآن بوسه زند مرتضـــا     هـدیه دهـد ازسرشوق ورضا

فرق که برآن مهـــر ولایت زننـد     ضرب عمودش به صلابت زنند

نهـرفـــرات وگـذر علقمــه    کرد علمــدار نه زکس واهـمه

زد به لشکـر هـمگی کـوروکـر     تیـغ کشید بر سر آن گاوو خر

تا شــکـم اسـب به آب اندرون     مشک پرآب وغمش ازدل برون

وعده چو باکودکــان کـرده بود     دست دوتا ازقلـم افــتاده بود

همیت ومـردی ومــردانگــی     کـرد علـم رفعت فــرزانگی

شعـر که ازسبـزه فـــراتررود    جـامگی گل به عـــزا بردرد

مـرغ که شیون به شبستان کنــد    نغمــه دلکش بر بستان کنـد

فصل سخن رفتـه وشمشــیر سرخ    خون کنـدچـاره تدبـیر سرخ

قـرن اگر پانزده گذشت کـم بود     گـوش فلک جـمله به ماتم بود

 

/ 0 نظر / 22 بازدید