بت وشیطان

بت   : دردوره جاهلیت بت های فراوانی درمکه به نام :  وَدّ ،سواع ، یفوث،  نسر، اززمان  حضرت نوح بوده است ( آلهتکم  ودآ ولاسبوعا ولایغوث ونسرا. آیه 23سوره نوح ) ودرمیان هزاران بت دیگر بت های لات  ، منات ، عزٌا  وهبل معروف بوده است .

شیطان یا ابلیس (دیابلس یونانی) که ازابلاس  به معنی نومیدکردن هم می آید. فرانسه به آن دیابل وانگلیس به آن  دیویل گوید. شیطان از ماده ی  شطن   و شطونا  به معنی دورشد یا دورشدنی است . هم از شاط وشیطا  یعنی هلاک شد. شیطان از جنس دود ،جن ازپاره آتش وفرشته ازنور است . شیطان را بانام  دیو( دیوانه وشیدا) ومجنون یعنی جن زده هم آورده اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید