تولد قزوین

قزوین وسیله شاپوراول ساسانی برای جلوگیری ازتهاجم دیلمی ها بنا شد . شادشاپور چهارقرن بعد هارون الرشید درراه خراسان به قزوین آمد وازشهامت مردم درمقابل دیلیمیان باخبرودر176هجری قمری دورآن راحصارگرفت که درزمان خلافت معتز 254هجری تمام شد .

شاه طهماسب اول صفوی 955هجری قزوین را پایتخت ودر1000شاه عباس کبیر به اصفهان برد .

شیخ الجبل (حسن صباح ) درقرن 6هجری درالموت گروه حشاشین که درادبیات اروپا به اساسین موسوم شد رهبری می کردد .

خلیل سلطان تیموری (گورکانی  ) 812-786هج پادشاه سلسله تیموریان پسر میرانشاه گورکانی ونوه امیر تیمور(807) دعوی سلطنت وپسرعموی خود پیرمحمدجهانگیرراشکست دادوبرسمرقند دست یافت .خلیل اهل ذوق  هنر وبه عشق مطربه ای شادملک نام گرفتار ویکسره تسلیم اوشد . امرابر اوشوریدند وپس ازمرگش شادملک باخنجری خودرا کشت که مقبره هردو درشهر ری می باشد .

مؤسس سلسله ساسانی اردشیر است که بااخرین شاه پارت جنگید . مجسمه شاپور پسر اردشیر بر صخره های ری حجاری لکن بعدها با بی سلیقگی خاصی شکل فتحعلیشاه قاجاررا برروی آن کنده اند وآن اثر هنری را محو کرده اند (.30پامعادل نه متر و14سانت و240میل معادل 386کیلومتر است که کرایه کالسکه برای سفر 70تومان در1903میلادی ازتهران تاشمال بوده است ).

سام همان نریمان وهمان گرشاسب است که نژادش به جمشید می رسد . لکن گفته اندرستم پسر سام پسرنریمان است . 

منظومه یا چکامه ی معروف رولاندو اثر آریوستو1474-1533میلادی شاعر حماسی وغنایی ایتالیاست که پس از300سال ازواقعه رونس وال سروده شده است ( رولاندو برادرزاده شارلمانی پادشاه فرنگ که غافلگیر شدن سربازان وطن را به دست عرب های مسلمان درارتفاعات پیرنه اسپانیا درشیپور خود دمید تا عمورا ازان مطلع سازد. وسروداو قرن ها برزبان اروپاییان زمزمه می شود.

سنسون نبلغ مسیحی فرانسوی درزمان سلیمان اول صفوی 1105-1107برای ترویج مسیحیت به ایران آمد وبعدها زبان فارسی آموخت ودرایران ماند ودر 1686میلادی برای تبلیغ به قزوین رفت .

/ 0 نظر / 4 بازدید