گذری بر حساب

روش ثبت اسناد حسابداری

هرگونه نقل وانتقال مالی در شرکت ویا موءسسه ها پس از وقوع بایستی در سیستم حسابداری شناسایی ،تفکیک و مستند سازی وسپس ثبت گردد.

حسابدار درمرحله نخست بایستی سرفصل حساب راخوب بشناسد واز اهمیت ثبت ودرنهایت گزارشگری آن آگاه شود. یک حسابدار خوب در شیوه ی ثبت اطلاعات مالی چه در فرم های سنتی  وچه در سیستم حسابداری باید به گونه ای عمل کند که درتمام مراحل پاسخگوی نیاز مدیران وسایر افراد ذینفع باشد . ثبت حسابداری یک نوع اپراتوری ساده نیست .حسابدار یک اپراتور سنجیده ومتخصص در تجزیه وتحلیل داده ها وستاده های خود می باشد . با این وصف وبا اطلاع از این که حسابدار به تمام شوءنات حرفه خود وارد است  به نکات زیر برای استفاده در سیستم های حسابداری اشاره می رود:

به محض این که فعل وانفعال مالی وحسابداری درشرکت انجام می شود، درآمد ی برای شرکت حاصل می شود  یا فروشی در شرکت واقع می گردد. یا مطالباتی ردو بدل یا ارتباطی  بین حساب ها انجام می شودموارد زیر مورد توجه قرارمی گیرد:

الف ) دریافت وجه ، ایجاد تعهد  عهده مشتریان  یا کسب درآمد . دریافت بابت چه موضوعی ست  . ایجاد تعهد برذمه مشتری بابت واگذاری کالاست یا انجام خدمت .بررسی شود آیا این فعل وانفعالات و کسب  این درآمد مطابق اساسنامه شرکت شناسایی شده است . قراردادی براین مبنا تنظیم گردیده است . طرفین قراردادکه یک سوی آن شرکت وسوی دیگر آن مشتری است طبق استانداردهای موجود تنظیم وامضا شده است .  درآمد تعیین شده به طور یک جا ویا به صورت  مدت دار وصول می گردد. به قرارداد موصوف چه کسور قانونی مثل بیمه ، مالیات ، سپرده  وانواع کسور دیگر تعلق می گیرد . درمقابل درآمد تحصیل شده چه کاری باید  انجام می شده . آیا درمقابل کسب درآمد،  کالا واگذار شده (فروش) یا خدمت ارائه گردیده است ؟

ب) پرداخت وجه . ایجاد تعهد برذ مه شرکت یا انجام هزینه . پرداخت بابت چه موضوعی ست . ایجاد تعهد برذمه شرکت ناشی از چه موضوعی ست .هزیه ها ازچه نوع  خدماتی ست که برای شرکت انجام داده اند . آیین نامه ودستورالعمل  های استاندارد درانجام هزینه ها رعایت گردیده . مراکز هزینه مشخص شده است . هزینه ها اعم از هزینه های عمومی واداری وتحقیقاتی مستقیم وغیر مستقیم ، سرمایه ای وجاری از قبیل حقوق ومزایا ، حق مأموریت وهزینه سفر ، اجاره وکرایه ، حمل ونقل وایاب وذهاب  ،تعمیرات اساسی یا جزئی ، تشریفات وپذیرایی، آب وبرق وگاز وتلفن ، کپی وصحافی نشریات، تبلیغات وآگهی وسایر موارد -  سرفصل گذاری وکدینگ شده اند. پرداخت وجه وتعهد شرکت نیزسرفصل و کد گذاری گردیده است .  درانجام هزینه وتخصیص آن کلیه کسور قانونی مثل بیمه ،مالیات وسایر کسورمصوب لحاظ گردیده است .

ج)ضمانت نامه . برای انجام کار یا تحویل کالا درپاره ای ازموارد برای پیش دریافت یا پیش پرداخت وهم چنین انجام تعهدات یا حسن اجرای کار چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی از انجام دهنده کار اخذ وآن را پس از ثبت درسرفصل کدینگ حسابداری در صندوق شرکت تا زمان تمدید  یا قطعیت انجام کاروتحویل آن  نگهداری می نمایند . درصورت تمدید ضمانت نامه ، مجددا تا زمان اعاده آن به تضمین دهنده درصندوق نگهداری می شود .   

/ 0 نظر / 7 بازدید