دکترقالیباف

*8اردیبهشت 92

دکترقالیباف

من به گفتارم عمل خواهم نمود

قوّه  را برفعل بدل خواهم نمود

دردبی درمان ملت را دوا 

حاجت بیچارگان خواهم روا

برق شادی را به چشم دوستان

می  نشانم با تلاش این وآن 

برق امیدم به چشم هموطن

چون ستاره شب را درانجمن

وعده گر دادم به مردم الوفا 

بسته کی دارم قراری در خفا

چون منند یاران اندر جستجو

لیک نی اندرعمل ، درگفتگو

کارباید ،زان وطن گرددقوی

هجمه  دشمن نیابد ره دمی

بهره کارجوان افزون شود

نی کزان پیشکسوتی محزون شود

سازوکاردیگری دارم بنا

بال وپر گیریم اوجی پُر غنا

مردمان زین بسته خسته گشته اند

پنبه ی سی ساله را هی رشته اند

عزم مانامیست دربین ملل

جسته اند الگوی مارا بی علل

برخداداریم توکل بی شمار

درمیان راه پرپیچ وگدار

/ 1 نظر / 42 بازدید
فروهر

سلام یه سری به ما بزن رفیق ضرر نمی کنی !!!!