تفرقه وجدایی

                          نــوای بی وفـــایی

به ظلـمت روشنـایی را ســرودیم        زوحدت لوح هستی راسرودیم

 شـدیم ازنص قانون رویگـــردان        نوای حـد شرعی را سرودیم

زبنـــدکردیم جـدا آزادگـی را        زاستقــلال رهایی راسرودیم

رهــــا ازسلطـه بیدادگشتـیم        نه شرقی  ونه غـربی راسرودیم

چو آمــدنوبت نام حکــومـت        فراوان بود اسـلامی را سرودیم

زسـاز عـاشق و آواز معشـــوق      فنون عشق بازی راســرودیم

چو بگذشت عمرونسیان کـردحاصل       زهــم دوروجدایی راسرودیم

چــرا ازیاد ونام هـم گــریزان       نوای بی وفـایی راســرودیم

اگــر روزی زپستت واگــرفتند       پس آهنگ دورویـیی راسرودیم

دوروز عمر چه باشــدحب دنیـا       کزان نفرین وتلخـی راسرودیم

زقطــع عضـوو ازخون شهیـدان       نکردیم شرم وشادی راسرودیم

اگـر از خواب غفـلت برنخــیزیم     بدست خـود تباهی را سرودیم

/ 0 نظر / 5 بازدید