تجوید .نون ساکنه

*فصل دوم :  نون ساکنه وتنوین – نون ساکن دروصل
،دروقف،درلفظ ودرخط ثابت ودرآخر کلمه قراردارد .

نون ساکن چهار حکم دارد:

اظهار ،ادغام ،اخفاوقلب( به میم زمانی که نون ساکنه به حرف با برسد)

*اظهار: وقتی است که بعدازآن یکی ازشش حروف حلقی : همزه – ها – عین –حا – غین – خا  آمده باشد. مثال برای :

همزه : یناٌونَ – مَن آمَنَ –عذابٍ الیم

ها: یَنهَونَ – اَن هُدَیقَومٍ هاد

عین: اَنعَمتَ – مَن عَمِلَ – حکیمٌ عَلیم

حاء: وَانحَر – مِن حَکیمٍ حَمید

غین: فَسَیُنقِضونَ –وَاِن یَکُن غَنیّاً – اَجرٌغَیرُمَمنونٍ

خاء: اَلمُنخَنِقَه – مَن خَسَفنا – مقیمٌ خالِدین (ابوجعفردرغین وخا اخفا می کند الّا در وَاِن یَکُن
غَنیّاً سوره نسا- فَسَیُنقِضونَ سوره بنی اسرائیل – اَلمُنخَنِقَه سوره مائده که
ایشان اظهار می کنند)

*ادغام :  وقتی است که نون ساکنه وتنوین  درآخر کلمه باشدوبعد ازآن ها یکی از حروف"یرملون " ی – ر- م- ل- و- ن آید.

اما در لام  - را ادغام بدون غنّه و درحروف : ی – م – و – ن
ادغام با غُنّه وبا اظهارمی باشد.  مثال :

یاء: وَمَن یَقُل –یَومَئِذٍیَصدَعون

راء:مِن رَبِّکُم –غَفوراًرَحیماً

میم: مِن مالِ الله –مَثَلاً مابَعوضَةً

لام:مِن لَدُنهُ – هُدًی لِلمُتَّقینَ

واو: مِن واقٍ – رَعدٌوَبَرقٌ

نون:مِن ناصِرینَ –حِطَّةٌ نَغفِرُلَکُم

*اگر( ن- و ) یا (ن-ی) دریک کلمه واقع شوند مثل : صِنوان – قِنوان –الّدُنیا- بُنیانَهُ اظهار می شودتا مشتبه به مضاغف یعنی صِوّان – بُیّان نشوند

*قلب:  بدل کردن حرفی به حرف دیگردریک کلمه یا دردوکلمه
،اگر بعد از آن هاحرف (باء) واقع شود. که باید قلب به (میم) شود. اخفاء میم مع الغنّه
مانند : اَنبَئَهُم  –صُمٌّ بُکمٌ

* اخفا: وقتی انجام می شود که  یکی از پانزده حرف  باقی به شرح  زیربا مثال ها ی داده شده  بعد ازنو ن ساکنه وتنوین واقع شود وبه صورت غنّه خواهد بود
:

تا : اَنتُم ، مَن تابَ ، جَنّاتٍ تَجری .

ثا: عَلَی الحِنثِ العَظیم،مَن ثَمَرة،صبّاً ثُمَّ

ج: تُنجی، مَن جآءَ ،غَساقاً جَزاءً

د: اَنداداً ، مِن دافِق،کَاءساً دِهاقاً

ذ: وَاَنذِرهُم،مِن ذالِکَ ،حَکیمٌ ذالِک

ز: مَنزِلاً ،مَن زَکّیها ، مُبارَکَةٌ زَیتونَة

س:مَنسَاءَتِه ،مِن سَبَاءٍ ،خالِصاً سآئقاً

ش: اَنشَاءنا،مِن شَجَرَه،صبّارٍشَکور

ص:یَنصُر، مِن صَلصال، ریحاً صَرصَرآً

ض:مَنضود، مَن ضَلَّ، مُسفَرَةٍ ضاحِکَه

ط:اَلمُقَنطَره، مِن طین، صَعیداً طَیِّباً

ظ:اِن ظَنّا، مِن ظَنَّ،ظِلّاً ظَلیلاً

ف:اَنفُسَهِم ،مِن فَضلِه، خالِداًفیها

ق:یَنقَلِبُ،مِن قَرار،سَمیعٌ قَریب

ک:مِنکُم ،مِن کِتابٍ کَریم

/ 0 نظر / 27 بازدید