دکترولایتی

*8اردیبهشت 92

دکترولایتی

من به مردم واگذارم کارها

اعتماد دولت افزون بارها

سال هاکوشیده ام اندر ملل

تاستانم حق مردم ازدول

فتنه های جنگ ازپی می رسید

رفته ازمرزها تا جی می رسید

خانه ها ویران ومردم درفرار

کشته ومجروح درگوش وکنار

دسته ها گشته روان تا پایتخت

گشته زان شوریده وتاریک بخت

لیک باامدادوغیرت کارشد

وحدت مردم به همت یارشد

یورش جانانه بردند جبهه را

ازمیان بردندفریب و شبهه را

روزوشب را با تلاش جان گزا

تا کنم شادی مردم جان فزا

من به تولید وتوکل بسته ام

ازنظام دل گرفته خسته ام

کارکارستان باید درمیان

تا ببخشاییم کشوررا کیان

درنظام خارجی تدبیرهاست

هرافق را حاوی تعبیرهاست

گرشوم درکشورم سکان دار

عزتش افزون نمایم پایدار

هم تدین هم تخصص تجربه

مشورت با نخبگانم غالبه

پا به امید خدا بنهاده ام

دل به سودای خلایق داده ام

بل شود آباد وآزاد این دیار

بگذردازفتنه گردداستوار

همتی ، حماسه تابر پا کنیم

انقلاب دیگری برپاکنیم

تهمتی گرآمد ازمن ناروا

عذرمن بپذیر وبگذرزین خطا 

/ 0 نظر / 28 بازدید