غربالگری ذهن- تعویض پیشنماز

درمسجد صاحب زمان : گفت اگر اختلافی هست سراحمدی نژادست وبقیه والاً پیش نماز عوض شدن کاری به ولایت فقیه ندارد.

دوسالی گذشت ودرمسجد امام مهدی علیه السلام

جنجالی به پاشد که پیش نماز ما صلاحیت ندارد. با هیئت امنادرگیرست . باید برود . ازمحرم سال 1389قضیه جدی شد به طوری که عضو هیئت امنا و مسئول مسجدرا متقاعد کردند که به مردم توصیه کند هرکسی به این پیشنماز اقتدا کند باید دوباره نمازش را دوباره بخواند . خود ایشان هم از صف جماعت بافاصله دور نمازفرادا می خواند وگاه بلند بلند که مردم وپیش نماز بدانند . خلاصه کار بالا کشید وپیشنمازی را که پانزده سال دراین مسجدسابقه داشت به بهانه های مختلف مستآصل نمودند به طوری که این اواخر به قول خودشان سه نفرونصفی به آقا اقتدامی کردند. نصف نفر عبارت از جوانی بودکه اندکی اختلال حواس داشت  وسه نفردیگر هم چون وارد باند امنا نشده بود . البته روزهای معمولی که منازعات بالانکشیده بود جمعیت مردها از بیست نفر بالانمی رفت . خلاصه چون کارخیلی بالاکشید گرچه پیش نماز به توصیه امام جماعت های دیگر وبعضی ازآقایان وامورمساجد باید نمی آمد ولی ایشان هرشب به قدر نماز وتفسیر یک آیه ازقران که همیشه مربوط به خدا وشیطان بود درمسجد حضور می یافت . قریب یک سال بود که هرشب مسئول مسجد نوید می داد ازفردا شب آقای دیگری می آید . چندین بارهم با صدای بلند واهانت آقا را تهدید به اخراج ازمسجد نمودند . فقط دست اورا نگرفتند وبیرون نینداختند . هیئت امنا علاقه فراوانی دارد آقاپیش نمازی بیاید که برنامه ووقت بهتری بگذارد . خلاصه آقا حدود سهماهی ست که تشریف آورده وبرنامه کاملی هم دارد. دوباره دعاخوان ها وصلوات فرست ها برای خودشان نفسی تازه کرده وهرکدام به نوبت شبی را درغیاب دیگری درپناه بلند گو خودی نشان می دهد البته قربت الی الله . گاه قهر وگاه غیبت . تا حالی کند به او وقعی نگذاشته اند . خوشنختانه از بیست نفر جمعیت حدود دوازده سیزده نفر بامیانگین عمر پنجاه سال  یک جوری برای دادن اذان ، خواندن دعا ،‌دادن صلوات  ، وشلیک تکبیر ، و روشن خاموش کردن تابلوی غفیله ، دادن قرآن ‏، ذکر تسبیحات ،نماز غفیله ، دادن کتاب دعا ، سه چهار جمله ای شبه مداحی ، خواندن قران ، سخن کوتاه به مناسبت ها ، قرائت امن یجیب و.. رقابت دارند . وگویا تمرین می کنند که بتوانند روزی مداحی کنند . فعلا که راضی اند. تا دوسه سال دیگر خدا بزرگ است . شاید باز هوس تعویض آقا پیشنماز کنند .  

/ 0 نظر / 6 بازدید