راه شکوه وناجی

راه های شکوهمندی سرانجام به گور ختم می شود = توماس گری انگلیسی

سوشیانت یا سوشیانس موعود دین زرتشت

کریشنا ی برهمنان (بودای پنج ) موعود هندی ها

مسیح موعود یهودیان

فارقلیط موعود عیسویان

مهدی موعود مسلمانان

/ 0 نظر / 6 بازدید