قضاوت دراسلام

اصول اولیه برای رسیدن به دستورات دین اسلام برمبنای تفکرات مجتهدین شیعه : کتاب ، سنت ،اجماع وعقل است  . امام مالک گوید : کتاب ، سنت ، اجماع،  قیاس عمل اهل مدینه است .

قضاوت دراسلام  . عمر برای قضاوت یاداوری  ابو درداء را به مدینه ، شریح را به بصره  وابوموسی را  به کوفه وبادستوری که به عمروعاص داد کعب بن یساربن فنه راکه قاضی ایام جاهلیت بود واینک اسلام آورده بود به مصر فرستاد که کعب ازپذیرش آن امتناع کرد وگفت پیش ازاسلام داوری کرده ام اینک رغبتی به آن ندارم . عمروعاص  عثمان بن قیس بن ابی العاص را به داوری مصر برگماشت .  تازمان  عباسیان خلفا خود قاضی را برمی گزیدند . منصورعباسی در515هجری عبدالله بن لمیعه حضرمی را منصوب وهارون ابو ایوب که ازفقهای نامی اسلام بودرا دربغداد به عنوان قاضی القضاة منصوب کردکه اوهم عزل ونصب قضات بغداد وبعد سایر جاها را دردست داشت .پس ازآن ، خلفای اموی اندلس وخلفای فاظمی مصر نیز همین رویه رابه کاربردند. منصورعباسی  ابوحنیفه نعمانی را قاضی بغداد کرد که نپذیرفت وگفت : ازخدا بپرهیز وامانت خدارا به دست پرهیزکاران  مسپار بخدا سوگند من درحال طبیعی  قابل اعتماد نیستم چه رسد درحال خشم که ابدا به خود ایمان ندارم .اگر حکمی به ضررتو باشد آن را به حق صادر اگرچه مرا به فرات غرق کنی . میان ملازمان توکسان زیادی هستند که این کاررا می خواهند وحرف ترا می پذیرند.وقتی مذهب شافعی پدید آمدقاضی القضات مصر به مذهب شافعی بود ولی همین قاضی قضات دیگری را ازمذاهب اربعه اهل تسنن برگزید . در525 ابو احمد بن افضل  چهار قاضی ازچهارمذهب شافعی ،مالکی ،حنبلی وحنفی برگزید تا برای اتباع خود قضاوت کنند. خلیفه دوم شریح قاضی راماهی یکصددرهم حقوق ومقداری گندم می داد . پس از خلفای راشدین حقوق قاضی زیادترشد.

شیخ احمد احصایی ازدانشمندان آشنا به طب ، نجوم ، فقه ،ریاضی وعلوم اسلامی ازپیشوایان فرقه شیخیه 1241- 1244درکربلا به حکم اصولیون درزمان فتحعلی شاه تکفیر وبه قتل رسید . اومعتقد بوده که معادجسمانی نیست تنها جسم مثالی یا هورقلیا به وجود می آید.طرفداران شیخیه  هنوزوجوددارند.

/ 0 نظر / 14 بازدید