فامیل گوگدی

 

فامیل گوگد ی

 

ندیدم خوشتر ازگـوگـد سرایی    میـان سبزه بی دلبـر چـرایی

 

فـرازآسمــانش پرستـــاره    درخشان مـــاه وابر پاره پاره

 

نشیبش پرزآب چشمه ســاران    فـرازش خوش نسیم کـوهساران

 

چنـان پاکی زخاکش می تراود     کـه پا برفـرق آدم می گذارد

 

 مسیرجویبـــارش سبزه وگل    درختـانش سـرای سـاروبلبل

 

طلـوعش بام خـورشید طلایی    غـروبش دام مــــاه آشنایی

 

زچــه باغش بلنـد دیوار دارد   حجـاب مهــوشان اسراردارد

 

به دشتش سلسبیل است جویباران   نسیمش هـم نفس با بوی باران

 

به رعـدی کـز میان آسمان رفت  زجیب کودکان گویی کمان رفت

 

سحــــرالماس ریزد دانه دانه   میــان آسمـــان تا بام خانه

 

درخت گر صدهزاران برگ دارد   دمـادم اضطــراب مرگ دارد

 

به برگ باشد امیــد زندگانی    کـه خـواهد روزگـار جاودانی

 

بلا راهـی به این جنـت ندارد    کسی را باکسی منــت ندارد

 

بلاگردان برف خـانه بام است    سبوگردان می پیمانه جـام است

 

هرآن کس مست چشم یارگردد   به گـوگـد آیدوبیمــارگردد

 

که داند قـدرعشق وشورمستی    گـرفتـاری بدون خـودپرستی

 

چـه بهتر درره جـانان سپردن   سـرازتن دادن وازجـان گذشتن

 

هـوای نفس هـوایی تازه دارد  هـوس درکـوی مـا اندازه دارد

 

چه خوش آنی کز اندازه گذزکرد    به چشم مهوشان یکدم نظرکرد

 

هوسبازی کــه جان را  مایه دارد  زابرنـوبهــــاران دایه دارد

 

غـروب عــاشقان ظلمت ندارد   طــلوع عارفان حکمت ندارد

 

میان عشق وعــرفان نیست دیوار  مگر علم این طریقت کرد انکار

 

نشاید مشکــــل انسان آسان   بجـز سودای عشق ورنگ ایمان

 

هــــوا آرام آرام گشت روشن  زیال پریراق صبـــح توسن 

 

خبــردارم ز دوران جــوانی     به یادخـود زپیــدا ونهـانی

 

تمام اهـل فـامـیل نیست یادم     قلـم شاید کند زین نکته شادم

 

نه اول آمـدن باشـد مقـامی    نه آخـرآمـدن ختـم کـلامی 

 

طاهـرشمسی نــخعی افتخاری   شـایسته شـاکری بازشکاری

 

هـاشمی محمــودی همسایه هم   ابطحـی  بطحایی درسـایه هم

 

حاج نوروزی فیوجی پشت دیوار   مخلصی مهـدوی دیوار به دیوار

 

سـروری اکـرمی یارقـدیمی    میـرمهـدی ظاهری یارصمیمی

 

صفـوی مـوسوی فرزند زهرا   تبـرایی  فروتن دشت وصحـرا

 

منتظـری ضیـایی و صبـایی   خامـوشی خـرمی اهل وفـایی

 

روشنی قـرنی عبـدالحمیـدی   محمـدی نصیـری و بقــایی

 

اشفعـی ترابی مأمـورمــارا    شهـابی سبزعـلی معذورمارا

 

اسعـدی افخمـی پاییـن وبالا  عـادلی کـوکبی فامیـل والا

 

سلیمی اطهری ودیگــران را    مسلمی  ساجدی بارگـران را

 

 ثابتی فتـاحی فامیـل دیگـر   گلـزاری محـرابی  هابیل دیگر 

 

اگـرذهنم مـــرایاری نماید   حـواسم جمـع وهمکـاری نماید

 

 بساهستندبزرگـانی به گـوگد  فـزون ازفـکرمن اندازه وحـد 

 

به فضل  ایزدی روزی بگـویم   قلـم افتـاده ای را چون بجـویم   

 

تمنــادارم ازاهــل تدبر  خبـرسـازندمـرا با یک تذکر

 

به تاریخ یادمـاباشـدنشـانی   به پیـوندی که داریم درمعــانی

 

خـداداندتقـدم یاتأخـــر   کـدام فـامیل گـذرآمدمیان بر

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید