دکترحدادعادل

*12خرداد 92

*حدادعادل

....

بانک رادیدم بلای دیگری

نرخ آن شاید زصد افزون تری

نرخ مردم بیست شاید کمتری 

اقتصادهردم درآیدازدری

 هرکسی با کارخودبیگانه شد

درپی کاردگر افسانه شد

بانک نیزاین  ماجرارا پی گرفت

کاردیگر کردتا بالاگرفت

 با زمین وساختمان سرمی کند

هم چوقارچ می روید و بر می کند

هدیه ی بیکاری وسردرگمی

جزتورم باردوش مردمی

مردکابینه تخصص بایدش

یارتولید ومشاغل آیدش

من تعامل درقوادارم بسی

کرده ام آشوب نه بشنیده کسی

 حق مردم برمن اولا آمده ست

زان سبب دولت به  بالاآمده ست

روی قانون پانهادن ابلهی ست

مرد جنجالی تدبیرش تهی ست

رهبری قدرمرا بشناخته

زان سبب محبوب خلقم ساخته

قلب من جای  قوای دیگرست

همدلی دیگر قوارا باورست

دست باخارج دهم بااحترام

درتعامل نی تقابل رامرام

درروابط الگوی نو آورم

مشکل بین الملل را داورم  

منطق مارا عدالت آمده

گفت ورفتار صداقت آمده

قدرت نرمیم به چشم احترام

بهر آن داریم دایم اهتمام

تربیت تعلیم را یاوربود

برکلید مشکلات قادربود

درس آموزی معیشت را سزاست

ازدواج سهل وآسان را رواست

دولت تدبیروتقوارا منم

مسکن وبهداشت وماء وا رامنم

/ 0 نظر / 24 بازدید