هول کودکی

هول کودکی

بدیدم کیسه ای  خـــــــــاکی خمـــــیده    ســــــــریع وتند می رفت سربریده

دلم دریای ترس چون بیدلرزان     دویدم هاج وواج افتان وخیزان

صدای قلب خودرامی شنیـدم     به عمـرخودچنین چیزی ندیدم

نه یارایی که پرسـم ماجـرارا    کمـی بنشـانم ازخوداین بلارا

دگــــــر این قصــــــــــه ازیادم نبردم   به تاریکــــی ذهــــــــــن خود سپردم

گذشت وسال هاازخاطرم رفت  پیـاده گشتـه بودم قاطرم رفت

به وقت نوجوانی روزمحصـول  جـوالی گنـدم وازکـاه مقبول

شتـــــــابان  ره زســــــــــر تاپا گرفتم   گـــــــــــــرفتم دوش واز معبر برفتم  

بدیدم کـودکـی پادرفــراره  دوپاقـرض کرده خیلی بیقراره

دوباره هول به جان افتادنی کرد  دلم یاد اززمـــــان کودکی کرد  

/ 0 نظر / 4 بازدید