بینش ها

ادعـامی کنی من پشت باغـم   توغـلاغی ومن بچی غــلاغم

شبـاهت ازدهـن تاچشم وابرو  پوبه پومیـبره گــندله به توو  

چـرا مغـرازبرهـم می زنی تو  چـرادعـواسـرهم می کنی تو

به آبستن نمک پاشـند برســر  ندارداوخبـرازخیــروازشــر

چـولب سـاید پسرگرددهویدا  کشدبرسـر نشـان دخت مهـلا

چـوآبستن به ره سنجـاق یابد   یقینش دخـتری مهتــاب زاید

اگــرسـوزن بیابد ازسـرراه  پسـرزایدنشـان ازخـوروازماه

کلاه مردمـان وارونه مگـذار  که عمـرش نیمـه گرددمردم آزار

کشیدی جایه ام را نوش جـاند  دگــرمشت درگـونم نشـاید 

/ 0 نظر / 6 بازدید