پاییز

به نام خداوند قهاروغفاروستار

اینک روزهای بسیاری از عمر ماگذشت . روزهای بهاری وتابستانی واینک خزان زراندود وزراندوزنیز قصد گذردارد. به طور طبیعی فصل کشت  است که فصل خواب وداشت وبرداشت گذشته است . بارالها مددی تا نفسی تازه کنیم و کشتزاررخودرا بیاراییم ودانه صدق وصفا برآن بیفشانیم . درسرزمین خشک وکم آب قرارداریم ولی تو گوارای وجود خشکیده خاک راسیراب میکنی وبه امید تو اعمال نیک خودرا می آغازیم تا در گاه برداشت مغبون نباشیم . رحمت مصفای خودرا به ماارزانی دار. اگر قرارباشد به اعمال ما بنگری ما بیچاره ایم واگر بردل های ما بنگری درمانده ایم . تو بدون هیچ منتی مارا سرپرستی میکنی ؛ومابه امیدبرکت تو ،درحرکتیم . خدایا ازسر تقصیرات ما درگذر همان  گونه که ازگناه آدم وحوا گذشتی . ما به هدایت تو درهر بامداد وشامگاه وگاه وبیگاه نیازمندیم . آنی مارا به خودوامگذار . آمین

/ 1 نظر / 23 بازدید
خريد شارژ

پايدار باشيد. کارت شارژ خواستين در خدمتيم www.Mosaken.com [گل]