قامت شب

داشتم الفبای قامت شب را می سرودم

صدای جاروی شهرداری ساعت دو ونیم را می نواخت

عجبا دردل شب آنان که پهلوهای خودرا ازرختخواب جدا می کنند

برمیخیزند وبه خدا طمع می ورزند  ونیاز خودرا

اینک رقیب درخیابان درکوچه با سنگینی کار روز

چه والا همتی وچه نیاز پرشدتی

خدایا کدام ره عبادت هموار تر وکدام نیکوترست ؟

این معمایی نیست که حل آن را به استخاره بسپارم

وآن قد ر آسان نیست که با چتکه عقلم سازگار آید

این را می دانم که

هرکسی به شکلی درگاه رحمتتت را می کوبد

وتو گشایش گر درهای بسته ای

وبی تشبیه بر فرقدان کنگره عرش نشسته ای

اینک مددی که پرتگاه ذهن بس هول انگیز و

سقوط هول ناک تر ست  

/ 0 نظر / 7 بازدید