مراسم مرگ دردین زردشت

دردین زرتشت اگر کسی سگ آبی را می کشت باید یک خانه دارای طویله حیوانات برای کفاره روحش به مردمان پرهیز گار (زردشتی) می دادکه طویله نه هزار قدم بود ودارای نه قسم علوفه ویک رختخواب قشنگ درخانه بود .

چنانچه فرد ی به احتضار می افتاد روحانی زرتشتی بر جنازه رو به موت حاضر وبرلبان بی حرکت او قطرات گمیز (شاش گاو) می چکاند .چون جان به جان آفرین تسلیم می کرد اورا به خانه ای می بردند ومراسم سگ دید براو برگذار می کردند . برای این که وقتی سگ مرده ر امی دید روح پلید ازجسد مرده خارج می شد. برای این که چشم سگ به مرده بیفتد مقداری نان روی سینه مرده می ریختند تاسگ آن را بخورد. سپس مراسم شستن مرده به وسیله گمیز انجام واورا دراطاق های مجاور هم جابجا ومراسم ترک دنیا براوجاری می شد . درنهایت جسد اورا دردامنه کوه می گذاشتند تا جانوران وسگان وپرندگان وحشی گوشت اورا بخورد . سپس جسد استخوانی را دردرون دخمه ها می گذاشتند ودور آن را سنگچین می کنند .

جکسون امریکایی درسفرنامه اش گفته درگذرم به محلی به نام لیلهاهان ( لیلیان ) که هزار خانوارارمنی وکشیش بنام حضرت رابین یوسف  داشت رسیدم . پیترو دلا واله ایتالیایی درسفرش گفته (حدود سال 980شمسی ) ازگلپایگان دیدن کردم شبیه همدان واز آن کوچکتر بود . از گل  پای  وگان  یا گرد پا دکان  یا جرفاذقان  یا جربادقان به نوشته ی مستوفی درنزهت الملوک . گویند همای دختر بهمن کیانی آن راساخت وبه خود نام سمره داد . در داستان های ملی ایران هفتمین پادشاه سلسله کیانیان دختر وهمسر بهمن پس از مرگ بهمن چون بارداربود تاج شاهی را بر شکمش نهادند تا هنگام تولد پسرش داراب سلطنت کند

/ 0 نظر / 4 بازدید