بهانه

تشنگی بهانه بود . آب هم

شدت گرما نیزسنجش شقاوت دشمن

باید تاکجا رفت درشیب خودبزرگ بینی

ویا تا چه میزان ست حلقه بگوشی

تاببرند گلوی شش ماهه ای را

که تویی خارجی . تویی بی دین

وقاتل برای رضا ی خدا مثله می کند .

ودربرابر قطعه قطعه کردن انسان

پاداش اخروی می طلبد .

خدایا هدایتم کن تابشناسم 

حاکم را ومحکوم را وظالم ومظلوم را 

دروادی  الحق لمن غلب 

دروادی حیرت که ندارند 

رتبه وطاقت نبی 

ولی برترند ازنبی در تکفیررقیب 

 تا مرز مرگ وپاره پاره کردن آن 

چون سگان هار وگرگ های درنده  

/ 0 نظر / 4 بازدید