لیلا

باز دیشب برسر وبر سینه ها       می زدند مردم زدست کینه ها

کینه ازدست ستمـــکار زمان     آن که برده ازدل وجان ها امان

کربلابا اکبرش دل می برد     هرکسی این جا متاعی می خرد

آن شقی خرما ودرهم می خرد   این سخی هم جان وهم سر می خرد

چون که اکبر سوی جبهه شد روان  اهل  بیت مصطفی مویه کنان

هریکی نوعی وداع با اونمود   سوی او لیلا بازو می گشود

مادرم چون ازتو بر دارم نظر   ازچه آمد این زمین مارا سفر

 هدیه ات بهر  امامت می کنم    پرپر باغ  ولایت می کنم

می روی تا سوی میدان  بلا    با غم ودردم نمودی مبتلا

عبـــرت آیــــندگان مکتبـــــــی       

بیایید تا بساط رخت بربندیم وآغازیم سفرهارا    ره دیگر رهواران بپویم ورها سازیم حضرهارا

دراین گرداب ظلمانی حق وباطل چنان درهم بیامیزند    که ما با جمله یاران نبتوانیم براندازیم خطرها را 

/ 0 نظر / 5 بازدید