دکترجلیلی

*15خرداد92

دکترجلیلی

جلیلی مرد امید وجهادی

قدم دروادی ایمن نهادی

تو رنگ مردمی درخاکساری

سیاست را به ره چابک سواری

فشاربارسنگین گرانی

خمیده پشت مردزندگانی

به همت می توان حل کرد مشکل

نباشد خون جگر ماتمسرا دل

کنون بی خانمان ازحدبرونست

جمیع مشکلات ازحدفزونست

چو شد کاری کنند دربوق وکرنا

کلنگی می زنند درسازوسرنا

دگر فقروفلاکت روستا نیست

به شهر اندر فقط کوروگدا نیست

شده ثروت به دست قدرت انبان

تورم برده ازمردم دل وجان

شده دلال واسط  گرم بازار

فزون خیل جوانان گشته بیکار

تنورشایعات گردیده مطلوب

جلیلی پیش ازین گردیده منصوب

سر حاکم کلاه رفتن محالست

پسندد هرکه اورا انفعالست

سرشوروشرردولت ندارد

سربازیچه ِ ملت ندارد

ترا باید به نحوی انقلابی

نگیرد مام میهن التهابی

به امید خدا آسان شود کار

حکومت گرفتد دردست ابرار

 

/ 0 نظر / 23 بازدید