پس ازجنگ جمل

پس ازجنک جمل برخی ازشیعیان حضرت را به درجه الوهیت بالا بردند که حضرت آنان را نصیحت کرد وبه ترک این عقیده باطل دستور داد . چون درعقیده خویش باقی ماندند فرمان داد برخی از آنان را درآتش افکندنداما باز هم ازعقیده خویش دست نکشیدند . سه تن از خوارج به نام برک (مبارک )بن عبدالله وعمروبن بکر  وعبدالرحمن ابن ملجم مرادی با یکدیگر هم سوگند شدند تا به حساب خودشان برای رهایی اسلام ازاختلافات داخلی  دریک شب  امیرالمؤمنین علی ومعاویه حاکم شام وعمروبن عاص حاکم مصررا به قتل برسانند. که تنها حضرت مولا درشب 19 رمضان سال 40قمری به دست ابن ملجم شهید گردید و درمحلی بنام القری (الغری ) که امروز به نجف مشهوراست دفن گردید.فرقه خوارج هنوزوجوددارد ودرعمان زنگبار تونس والجزایر همچنان ازعلی تبری می جویند.بعدها عمرو عاص آمد ومصررا ازتصرف محمد بن ابوبکر درآورد واورابه دست معاویة بن حدیج سردارعمرو عاص کشت .

/ 0 نظر / 34 بازدید