راهیان اربعین

سیزده آبان 96 یادسرشکستگی امریکا

این هافزون زهزاران هزاره اند

ازمردوزن همه با یک اشاره اند

ازنقطه نقطه گیتی به راهوار

پای پیاده وگاهی سواره اند

بی زادوتوش ولی مصمم به کارخود

نام حسین برلب ومست ترانه اند

گرضعف یافتوربیفتد میانشان

بایاد اربعین حسین را بهانه اند

این قطره ها که شدندجوی ونهرآب

جاری  سوی دریای بیکرانه اند

این شور وغلغله درجان زائرین

حقا که دیدنی وبه تاریخ فسانه اند

روزی رسد که نسل های بعدازین

درس کلاس عشق را نشانه اند

شرمنده دشمن بشر شیطان اکبراست

روزی پیاده شوند گرامروزسواره اند

مغبون وسرفکنده مانده ام رراه

یاران مرازقدم وانهاده اند

درغم زچیست هرکه سعادت نداشت این

سال دگر سفری درحواله اند

 

/ 0 نظر / 39 بازدید