نفس کامله

اگر خود دیدی وخوبی هارا برای خودخواستی ؛ بدی را برای غیر وتقصیرات را به گردن دیگران انداختی ،نفس اماره برتو سواره

چون خودرا مقصر وخودرا درخطاها شریک دیگران دیدی وقدری منصفانه تر به قصور نگاه کردی بر اماره سواری وصاحب نفس لوامه ای

حالا از همه حوادث وهمه بیدارباش های زمانه عبرت گرفتی مالک نفس ملهمه ای.

اینک ازدام نفس ملهمه رهیدی وبه کلاس نفس مطمئنه ره یافتی.

باشد که ازعلم ودانایی وپژوهش بگذری وتوشه برگیری.

به راستی وباایمان ازکوی دنیا وهمه زیبایی ورویاهایش عبورکردی وبه مخلوق حق آزار نرساندی ، به گلستان نفس راضیه گام نهادی.

باشد تانور وروشنی به دل های بندگان خدا وهمه مخلوقات آن نثارکنی تا نفس مرضیه رفیق راهت گردد.

خوشا برآن وادی که ازوهم وخیال وگمان وشاید ها درگذری وقرین ورفیق نفس کامله گردی.

برتو مبارک باد این رتبه ازعبودیت را ودریاب ما غریبان وادی حیرت را

ای نفس راضیه مرضیه کامله خوشا برتو.

 

نفس اماره  نفس لوامه نفس ملهمه نفس  راضیه  نفس مرضیه  نفس  نفس مطمئنه نفس کامله. 

 

 

پانزده شهریور 1396. آقا.م

 

 

ا 

/ 0 نظر / 41 بازدید