نقشه گوگد

نقشه گ

نقشه گوگد

 

قـــوقـــه وشـر بیدند قدیمـــا سوا      یه فرسخی فاصله داشت اومحلا

 

نصمی رابیدند درختـــــــای تیت      خرابیدندخسته وگای شل وشیت

 

صحنی کــــــــرو میون را آسیو      را پراز پیــچ ودرختــــای  ونو

 

ازسر  کــــــی ریز تا پیچ جعده       وز به  وز  او  بود شتر دونده

 

مـــدرسسی آقــــا ساکت وخلوته       حمــوم جعــــده گرم خدا قوته

 

سرقبرسون هرچن سال یه باری      سینمـا پردش بید تل  دوواری

 

تو دی و دککـــــون و در زنونه      خریدا سوا بید توی اون زمونه

 

مردازیر آفتـومی شسن پا دووار      ردمی شدند پیاده  گایی سووار

 

ازدم دروازه  کمی سمت   چپ      مسجد عبـاس بگ بید تپ ولپ

 

کیــچ کولیـــــــا وکیچـــــی سیدا      مـــردمش آروم وبی سروصدا

 

ازپل عبــدالوهـــــاب که میذری      مچــد خـــرابه بالاســـــــــــری

 

کیچ سیــــــــــــدا  بالابالا روبرو     کیچ مطربا  ساز وکمان  وابرو

 

دس چپی میـــری به سمت آفتــو     کیچی یخچال بالا پایین به اشتو

 

صحراوسرباعه روبروصحنه کر    جعده نیون  وایساده اونجا  سور

 

کیچی نخل و جعـــدی در غافله      اومـــــزاده بید یا یه کمی فاصله

 

در علمـــــدارون  کمـــی بالاتر      قبــــــرسون وقلعه  یه برج کفتر

 

مچد جمعه طاق ضبدری داشت      یه در طرف کیچی پنجری داشت

 

مچــــــد میز داوود باغ شایسته      مـــلا حسین بیرون میشه با دسته

 

یادش بخیــــــــر انبوه بید وونو     چن قـــرونی آقام می داد سال نو

 

گــزوتخمه   فندق ونون شکری     پاتوق توی دروازه یا پنجــــــری

 

شمال  رباط ملکی واسفـرنگون     جنـوب چــیزی نمونده تا گلفاگون

 

مشرق  به آبادی وصحـرا نیون     مغــرب به الوند نرسیده خرپیون

 

داغ طبیعــت وگــل شــاعلـــــم       بولـــدوزر و تبر گذاشت رودلم

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید