زور آزمایی اسلام باغرب1

گذری بر پرتو نشر اسلام

سپاهیان اسلام درجنگ تبوک به دست دولت روم شرقی که درسرزمین شام  رخ داد شکست خوردند.پیامبر اسلام درآخرین روزهای زندگی تمام هٌمش  را به بسیج نیروبرای فتح سرزمین شام که درشمال غربی شبه جزیره عربستان بود معطوف داشتند .  اواخر روزهای خلافت ابو بکر درسال 13 هجری قمری لشکر اسلام در حمله به سرزمین شام ( درواقعه اجادین ) بر لشکر روم پیروز شد. شهرهای  دمشق، حمص، بعلبک،وسایر شهرهای  شام نیز  یا با نبرد ویا پذیرش داوطلبانه اسلام توسط مردم درآغاز  خلافت عمر درسال 14 هجری فتح گردید. درسال 15 پس ازفتح  اردن  لشکر کشی به سرزمین های شاهنشاهی ساسانی  ایران آغاز گردید.  بافتح قادسیه  بصره وکوفه  که دولت آن دست نشانده ایران بود در مناذره ( عراق فعلی ) سقوط کرد. سپس مداین پایتخت زمستانی شاهان ایرانی نزدیک بغداد به تصرف  سعدبن ابی وقاص  درآمد.در اولین جمعه ماه صفر سال 16 قمری اولین نمازجمعه درایوان مداین برگزارشد . یزدگرد ناچار برای گردآوری نیرو برای نجات خود پس ازآخرین تلاش  به ری عقب نشینی کرد . درمحرم 20 ( دسامبر640میلادی )مصر که دراین زمان مستعمره رومیان بود به دست عمروعاص فتح گردید وازآن جا راه به سوی غرب وسایر مستعمرات  امپراطوری روم بازشد. مصر به عنوان مرکز حکومت عرب برای شمال آفریقا تعیین شد وفرماندهان سپاه درافریقیه  به وسیله والی مصر تعیین می شدند. درفتوحات صدر اسلام عرب مسلمان با شجاعت  فتوت وگذشت به مردم سرزمین های شکست خورده  اطمینان وآرامش می داد وآنان را که سال ها در یوغ حاکمان  ستمگر  در تنگدستی  وآزاربودند مجذوب خود می کرد. ازدستور خلیفه مسلمین به لشکریان اسلام : خیانت ومکر وغافلگیری روامدارید. کشتگان را اهانت ومثله نکنید . اطفال، پیران وزنان را به قتل نرسانید . نخلستان  هارا مسوزانید ودرختان را قطع وغرق نکنید . گاوان وگوسفندان را نکشید مگر برای خوردن .  عمردرنامه ای به مسلمانان می نویسد :  به خدا سوگند من کارگزاران  خودرا نمی فرستم که بزرگان شمارا سرکوب واموال شمارا بگیرند بلکه  دستورات دین رابه شما بیاموزند درغیراین صورت به من گزارش دهید تا به خدایی که  جا ن من دردست اوست اورا ازکار برکنارکنم . فرمان علی(ع) به محمدبن ابی بکر( مادرش اسما ی بنت عمیس که درآغاز ز ن جعفرین ابی طالب بود وسپس ابوبکر اورا به زنی گرفت ): به ستمگر سخت گیر وبامردم نیکو کار نرم وملایم باش وآنان را به خود نزدیک وهمنشین وبرادر خودقرارده . آن چه را برای خود دوست می داری برای آنان دوست بدار وآن چه را برای خود نمی پسندی برای آنان مپسند . امور رعیت را اصلاح کن وخودرا نمونه قرارده تا مسلمانان دور ونزدیک ازآن پیروی کنند.  درجنگ صفین  به لشکریان می گوید : اگر به اراده خدا دشمن شکست خورد آنان که پشت به لشکر کرده ودرحال فرارندرا مکشید  وبه تسلیم شدگان آزار مرسانید  به سپاه مجروح حمله مکنید  بدن کسی را برهنه نسازید  کشته هارا قطعه نکنید . اگر به شهر وآسایشگاه دشمن  رسیدید پرده دری ننمایید وبه خانه ای بی اجازه من وارد نشوید  وچیزی ازاموال آنان را جز آن چه دراردوگاه است نگیرید.   باوجود فتح مصر با توجه به مقاومت نیروهای روم وبربر توسعه ی اسلام مدتی تا بیش از نیم قرن به درازا کشید.  عقبه بن نافع که ازطرف والی مصر امیر شهر برقه درخاک لیبی شده بود  درسال 50قمری (670 میلادی )مأمور افریقیه شد وبه سوی غرب لشکر کشید وتا مغرب اقصی ( مراکش فعلی) لشکر راند.  عقبه شهر قیروان را در تونس تأسیس کرد وآن را مرکز افریقیه قرارداد. عقبه درسال 62درجنگ به دست یک نفر ازقوم بربر به نام گسیله به قتل رسید . تا ده سال اوضاع این منطقه آشفته بود تا این که عبدالملک مروان درسال 73 حسٌان بن نعمان را مأمور افریقیه کرد . او به شهر کارتاژ که هنوز درتصرف رومیان بود حمله برد وآن را فتح کرد. این فرمانده همان کسی است که  نقشه ی فتوحات شبه جزیره ی  ایبریا ویا آندلس را عملی کرد. 

موسی بن نصیر  درسال 84به دستور عبدالعزیزوالی مصر به آخرین نقطه مغرب  یعنی شهر طنجه حمله کرد وآن را گرفت . موسی برای نشر اسلام  درمیان بربر ها تلاش بسیار نمود ودرزمان اوآرامش وآسایش برای قوم بربر آغاز وراه ترقی برای آنان هموارشد. اوطارق بن زیاد را که افسری جوان ونیرومند بود والی شهر طنجه کرد.  او هزاران نفر ازتازه مسلمانان بربر را در خدمت سپاه اسلام درآورد وازرؤسای بربر دل جویی کرد. شکست رومیان در کارتاژ ( مراکش) باعث شد تا بنادر ومراکز آن درشمال افریقیه  به استثنای سبته ( درشمال مراکش فعلی  که کوههای حصارمانند آن را فراگرفته وتابع شاهزاده کونت ژولیان حاکم گوت اسپانیا بود) به دست مسلمانان بیفتد. موسی با بنا کردن اولین کارخانه کشتی سازی وتجهیز نیروی دریایی قوی به رومیان که گاه مزاحمت  هایی ایجاد می کردند حمله برد ومهمترین جزیره یعنی سیسیل  رامتصرف شد.

کونت ژولیان بنا به عادت نجبا دختر خود "فلوراندا"را جهت تعلیمات مذهبی باسایر شاهزادگان به دربارگوت درشهر  تولیدو  نزد " رودریک" پادشاه اسپانیا فرستاد. زیبایی فوق العاده  فلوراندا ، رودریک را واداشت به این شاهزاده خیانت کند. فلوراندا خبر این خیانت را به پدررسانید که درپی تلافی وانتقام برآمد. کونت موسی بن نصیررا  تشویق به گرفتن شهر "سبته" وشبه جزیره ی اسپانیا کرد وبا او ازآبادانی  کشتزارها ی سرسبز  وباغهای پرمیوه  ونهرهای مصفا وملاقات زیبارویان مه پیکر وسایر جاذبه های فریبای آن صحبت کرد . موسی کسی نبود که فریب این دلربایی هارا بخورد . او دراین قضایا بسیار خردمندانه برخورد کرد وبا احتیاط شخصی به نام" طریف بن مالک" را در ماه مبارک رمضان سال 91قمری با پانصد سوار در چهارکشتی  ازتنگه ای که هنوز بنام  طریف باقی ست راهی شهر الخضرا نمود. طریف با دست  پر وغنایم فراوان به شهر طنجه بازگشت که این موفقیت موسی را تشویق به هجوم سراسری به شبه جزیره اسپانیاکرد. یک سال بعد درماه رجب سال 92( آوریل 711) موسی بن نصیر طارق بن زیاد حاکم طنجه را برای فتح اسپانیا گسیل داشت . او با هفت هزار سپاهی عرب  وبربر روزدوشنبه پنجم رجب سال 92 از تنگه عیور کرد وبه شهر الجزیره لشکر راند وحاکم  گوتی آن به نام  "تدمیر" نتوانست  دربرابر  نیروی پرحرارت  اسلام تاب بیاورد که شهر تسلیم شد. رودریک پادشاه گوت در تولیدو پایتخت  اسپانیا به جمع نیروپرداخت . طارق نیز ازموسی  نقاضای پنج هزار نیروی دیگر کرد . سپاه کمکی اعزام وطارق  بادوازده هزار نیروی پرحرارت  درکنارنهر  بارباتی کوچک  باسپاه یکصدهزارنفری گوت روبروشد. بامداد 28رمضان 92( ژوییه 711میلادی ) رودریک  درلباس فاخر زٌرین وتاج مرٌصع وغرق جواهرات سلطنتی بر تختی روان ومجلل درمیان معرکه جنگ مقابل سرداران وسربازان ساده وبی آلایش اسلام، با تکبر ونخوت تمام  قرارگرفت . پس از سه روز  زدوخورد بی امان  با پایمردی مسلمانان بالاخره در غروب روزهفتم جنگ  طلوع پیروزی  خورشید اسلام دراین سرزمین آغاز ودرخشیدن گرفت . روز چهارم نبرد بود که طارق بن زیاد فرمانده دلیر اسلام  خطبه ی غراوحماسی وجاوید خودرا برای لشکریان چنین آغازکرد: " ای مردم  به کجامی توانید گریخت ؟ دریا درپشت ودشمن درمقابل است وهیچ راهی  جزدرستی و پایداری درپیش ندارید وبدانید شما دراین جزیره از یتیمی بر سر سفره ی لییمی بیچاره ترهستید . دشمن شما با سپاه واسلحه  وآذوقه ی فراوان  به استقبال شما آمده است . شما یاری جزشمشیر های خود وآذوقه ای جز آن که ازدشمن بستانید ندارید." پس ازاتمام خطبه نیرو تهییج وبا صلابت  تمام حمله ی سراسری آغاز وقبل ازغروب روز دوم شوال سپاه پر هیمنه ی  رودریک درهم شکست وغنایم فراوان وعزٌت وافتخار ابدی برای سپاه اسلام به جای ماند تا آیندگان بدانند که همت،جوانمردی،گذشت وپایمردی درسایه یکپارچگی وجسارت درفرماندهی می تواند سعادت وسر بلندی را فراهم آورد. به گونه ای که هم مسلمانان وهم غربیان با طلوع اسلام به چنان عظمت وتوانی دست یافتند که تاریخ بشریت را متحول ساخت. این رویداد عظیم  غرور وافتخاررا نصیب مسلمانان وترقی وتعالی را نصیب غربیان گردانید. پس ازاین رویداد مهم  طارق ‘  "مغیث بن حارث" رومی رابا هفتصد سوار برای فتح شهر قرطبه ( که دراثر کوشش مسلمانان بعدها چشم وچراغ تمدن بشری شد به گونه ای که هنوز آثار تمدن اسلام بر پیشانی آن می درخشد.)فرستاد. مغیث سواران دلاور خودرا در پرتو نسیم دل انگیز شب دور ازچشم دشمن در کرانه شهر پنهان داشت . [ریزش ملایم باران ‘ ترنم پیروزی را بر تاروپود وجود سربازان چهره سوخته ودلیر خطه ی آتش وحرمان می نواخت وابر سترون گوی نمدین سم اسبان گشته وپژواک دانه های شبنم  گلواژه های ابر مانع رسیدن صدای نفس چالاک تیزروان فاتح درهیاهوی شب خوری شبزدگان قرطبه می شد.پیام مارا که ازکویر عطشان وادی عربستان ولب های ترک خورده ی افریقا ی سرکش بریال اسبان نشسته واز تنگه ی طارق درهوای نفس  صبح گذشته ایم از سواد قله ی ایبریا  تا آ سیای میانه وازآن جا به خاورمیانه که خورشید زردی خودرا به گل آفتاب هدیه می کند برسان ‍]  یورش رعدآسای سپاه فتح  درغرش آسمان جنگ عرصه ستیز را درنوردید وعروس شهر صبح هنگام تسلیم وحاکم بلا منازع قرطبه  با گارد حفاظتی خود به یکی از صومعه های اطراف پناهنده شد وامیدوار به ترحم سربازان اسلام که اگر توطیه وتحرکی نکند در پی آزار او نخواهند بود. پس از قرطبه نوبت به غرناطه ‘ البیره  و مالا گا رسید ولی شهر مورسیه ومرکزآن "تدمیر" با مقاومت  شاهزاده تدمیر میوه ی درخت طناز ملکه ی اسپانیا که درحین تازگی وطراوت ازشجاعت وصلابت رزمی خاصی برخوردار بود هنوز مقاومت می کرد ؛ سرانجام با تلاش نفس گیرسربازان ظفر آفرین  اسلام ،تدمیر نیز شربت ناگوار تسلیم را ازجام شکست نوشید . لشکر پیروز  پس از ورود به این شهر بلا دیده که تنش زیر سم اسبان وتیغ تیزو نیزه ی سواران وپیادگان پاره پاره وبه خون آغشته  ورمقی درتن نداشت متوجه شد کسی که بتواند سلاح دردست بگیرد وازخودو وزن وفرزند وشهر دفاع کند وجود ندارد. تمام جوانان در جنگ مورسیه جان خودرا ازدست داده وقربانی خود خواهی حاکم زراندوز وجاه طلب خودگردیده اند. تدمیر برای ادامه حیات ودردست گرفتن قدرت دویاره وفرماندهی بر مردم شهر نیمه جان دست به نیرنگی زد .  اززنان خواسته بود تا لباس مردانه به تن وکلاه خود بر سر وموهای خودرا چون ریش به اطراف صورت بریزند وهیبت مردان بگیرند وچوب ونیزه بردوش بر بالای حصار شهر درحرکت باشند . صبح فردا در زیر جام زرین آفتاب که لشکریان اسلام به سرداری عبدالعزیز پسر موسی بن نصیر قهرمان فتح نبرد سادگی وصلابت با حاکمان پر هیمنه وفاخر وغرق در جواهر وشوکت به کنار " اریوله" رسیدند ازتماشای برج وباروی  شهر به شگفت آمدند. دراین هنگام دوباره تدمیر حیله دیگر کرد ولباس سفیران برتن خدمتکار نمود وخود نیز پرچم صلح دردست وبا دلی پر ازمکر به سوی لشکر فاتح آمد . گفت من از طرف حاکم شهر اریوله برای گفتگوی صلح وچاره جویی که به نفع هردو طرف باشد آمده ام  تاراهی برای صلح و سلامت یابم . شهربا قدرت وتجهیزات فراوان می تواند ماهها مقاومت کند وهرمانعی را ازپیش بردارد وجنگجویان تازه نفس ما بر آنند تا نفس دشمن را بگیرند وبرای همیشه خودرا ازبلای جنگ برهانند. برای حفظ جان هزاران نفر ازدوطرف درصورت قبول پیمان صلح  این شهر با عظمت را با همه آبادانی وثروتش به شما تسلیم کنند. سردار اسلام بنابه ملاحظات ومصالح لشکریان که نفسی تازه کنند وبعد فکر چاره نمایند، پیشنهادرا پذیرفت . صلحنامه به شرح زیر تنظیم وامضاشد:  از عبدالعزیز به تدمیر که تن به صلح داد . برای اوست پیمان وعهد پروردگار که املاک او وهیچ یک ازنصارا گرفته نخواهد شد وآنان وفرزندانشان به قتل نخواهند رسید واسیر نخواهند شد. هرکس به دین خود باقی وکلیسا تا هنگام که جای نیایش است آتش زده نخواهد شد. واین پیمان علاوه بر شهر اریوله ‘ شش شهر تابعه را نیز دربر می گیرد. براوست که دشمنان اسلام را پناه ندهدوبه امانت خیانت نکند وازهر رویداد مارا آگاه نمایدو جزیه زیررا همه ساله خودویارانش تمام وبندگان نصف آن را بپردازند: یک دینارو چهارصد مد(18لیتر) گندم ‘چهار مد جو ‘ چهار قسط سرکه ‘ دوقسط عسل ودوقسط روغن درتاریخ چهارم رجب سال نودوچهار قمری نوشته شد.روز بعد دروازه های شهر باز ولشکر پیروز وارد شد ولی ازسربازان ونیزه داران خبری نیافت. عبدالعزیز ازنیرنگ تدمیر آگاه شد ولی تدمیررا که دیگر یارای جنگیدن نداشت به حکومت مورسیه بر گماشت. ازسوی دیگر  طارق آن شهسوار عرصه پیکار که برق شمشیروحزم وتدبیرش تاریخ نبرد گوشه ای از تاریخ جهان را درنوردیده بود برای فتح شهر تولیدو پایتخت گوت ( سلسله جنبان پادشاهی شبه جزیره ایبریا) پس از عبور جانفرسا از کوههای فلک سا وآسمان رفعت " سیرامورینا"مشاهده کرد اشراف گوت با اموال ومیراث گرانبهای ملی وآثار دینی  ارزشمند وپرقیمت خود به سوی شمال فرارکرده وفقط بازماندگان شاه سابق که تاریخ اسپانیا  ازآنان به عنوان خاین وتسلیم شدگان درمقابل دشمن یاددارد درتولیدو درکنار مردم عادی مانده اند. طارق با راندن توسن جنگ پس از تصرف شهر مورسیه به مردم امان داد و "اوباس" برادر پادشاه سابق که اکنون ریاست کلیسارا داشت به عنوان حاکم مطیع وفرمانبر دار شهر تولیدو برگزید.  با همه چپاولی که شاهان گوت وبازماندگان آنان کرده بودند باز هم طارق  ازخزانه یکصدوهفتاد تاج مرصٌع به جواهرات ورطل های درٌ‘ یاقوت وزبرجد وهزارشمشیر سلطنتی وظرف های طلا ونقره بدست آورد وضمیمه غنایم حکومت عرب مسلمان کرد. طارق به تعقیب اشراف وبازماندگان  که بیم مزاحمت های آنان می رفت  تا ساحل کف آلود ومغرور  اقیانوس آتلانتیک لشکرراندو اسبان تیز رو یال بر فضای لایتناهای لاجورد آسمان اروپا ساییده وشیهه ی پیروزی درامواج بیکران سرداده وسپس مرکوب سرداران فاتح به تولیدوبازگشتند. موسی بن نصیر ضمن ارسال توبیخ نامه ای برای طارق یگانه ی آوردگاه صفحه تاریخ یورش عرب بر پهنه ی اروپای مغرور وسرداران خودکامه اش به اودستور داد که دیگر به لشکر کشی وفتوحات ادامه ندهد وبه سرعت بازگردد. این خبر بسیار تکان دهنده دراین هنگامه ی پیروزی برای لشکریان حتی سربازان آینده تاریخ ناگوار  واشک حسرتی بر جاده های هموار ترقی ومدنیت اسلام بود.  امکان رسیدن خبری ازطرف خلیفه وآشوب درمناطق دیگر درطولانی شدن غیبت  سرداران  اسلام ازمرکزقوت می گرفت . شاید موسی نمی خواست این همه افتخار نصیب افسر زیردست اوگردد ویا می ترسید  ازاین پس لشکر عرب در مناطق شمالی  باوجود کوههای سخت گذرپیرنه وهوای سرد گرفتار آیند  وهمه ی فتوحات بدست آمده ناچیز جلوه کند.موسی بن نصیر  با ده هزار سپاه عرب وهشت هزار  بربر سوار برکشتی درماه رمضان سال 93قمری با تشویق "کونت ژولیان " به شهر الجزیره حمله ور شد . ازآن جا به اشبیلیه  بندرمهم ومرکز تجارت آندلس حمله برد وپس ازیک ماه محاصره آن را به تصرف درآورد . سپس به "مارده " درکنار رود "یانه " وکوهپایه های "طلیطله" ( تولیدو) حمله برد . درکنار این شهربا کمین ونیرنگ مسیحیان متعصب تعدادی ازمسلمانان  دربی خبری مطلق به قتل رسیدند ولی توان بالای رزمندگان مسلمان عرصه را بر حاکم تولیدو تنگ  واورا به سازش خفت بار دیگری واداشت که درشوال سال 94 این شهر با مصالحه زیر تسلیم شد:               

" اموال فراریان وکلیسا ،خون بهای کشتگان مسلمان باشد وبقیه ساکنان واهالی برمالکیت خودباقی بمانند."  موسی خودرا به تولیدو  رساند وطارق اورا به گرمی پذیرفت ولی مورد بی مهری موسی قرارگرفت وازمنصب فرماندهی با آن همه تلاش شبانروزی خود برکنارشد. بدگویی اطرافیان خیلی کارگر نیفتاد وپس از چندی طارق مورد بخشش موسی قرارگرفت . این دو فرمانده جان برسر پیمان گذاشته با لشکری قوی وعزمی راسخ تر ازگذشته وبادلی گرم به سوی شمال شرقی شبه جزیره حمله بردند وپس ازعبور ازاستان "ارگون " وفتح "سرقسطه " ( ساراگوزا) و "تراگون" و "بارسلون" نقشه تعقیب باقیمانده گوت را اجراکردند. طارق به سوی غرب وموسی به سوی شمال وکوههای پیرنه یا جبال البرت ( به زبان عرب البرت به معنای دروازه ) حرکت کردند. موسی پس ازهجوم به "گالیس" درجنوب فرانسه شهرهای "کارکاسون "و " اربونه" راکه تابع حکومت فرنگ بود فتح کردسپس به غرب لشکرکشید وبا فتح دامنه ی رود "ران" خودرا به "لیون " رساند. موسی با شجاعت ودوراندیشی تصمیم به حمله وهجوم به سرزمین فرنگ وروم را آغازکرد تا پس ازعبور ازقسطنطنیه خودرا به شام مرکز خلافت برساند. یعنی عبور از فرانسه ولومبارد که درشمال  ایتالیا بود واز آن جا به مرکز مسیحیت یعنی  روم وسپس با عبور ازدامنه دانوب وارد بیزانطین یاروم شرقی وبا فتح قسطنطین وآسیای صغیر خودرا به شام برساندوسرزمین غرب را که ازجنوب مدیترانه به مرکز خلافت مرتبط ساخته بود از شمال هم گره بزند.   

وجود اختلاف وضعف رهبری دراروپای آن زمان راه نفوذ را برای نیروی پرتوان اسلام هموارکرده بود. اما خلیفه  ولیدبن عبدالملک ‘ موسی بن نصیر را ازچنین اقدامی بر حذرداشت واورا هرچه زودتر به مرکز حکومت شام فرا می خواند وآهنگ حزن انگیز ونکبت بار عقیم ماندن آن همه تلاش را درنای  نامردمی زدوبندهای درباری زمزمه می کرد. موسی این نهال برومند صحرای غرورآفرین اسلام سرراه خود باقیمانده  گوت هارا درکوههای جلیقه (باسک) درهم شکست وهرجا نوای مخالفی ودست کجی را بر علیه منافع اسلام احساس می کرد آن را خاموش وقطع می کردبه گونه ای که بغض تاریخ نویسان  غرب را تابه امروز درگلو مخفی نهاده بود . او مخالفانی را که گرد بلاگیوس ( که بعدها خطر بزرگی سر راه پیروزی هابود) جمع شده و هرزمان فتنه ای راتدارک می دیدند  سرکوب کرداما نامه دوم خلیفه رسیدکه هرچه زودتر خودرا به شام برسان . شاید ولید ازاختلاف بین دوسرداراسلام  باخبر بود وبااین که مریض بود خوش داشت آن همه غنایم  به دست آمده را قبل از مر گ خود به چشم ببیند وبه چنگ آورد. موسی ازتعقیب "بلا یو"یا بلاگیوس دست کشید وپسر خود عبدالعزیز رادر ذیحجه 95به فرماندهی سپاه منصوب کرد. بلا یو دولت کوچکی  رابنیان کرد به طوری که اعقاب او پس از نه قرن دولت عرب را دراروپا ازمیان برداشت . موسی فرزند دیگرخود  به نام عبدالله  را امیر افریقیه کرد وخود با کاروان عظیم اسرا به تعداد سی هزار نفر که درمیان آنان ازنجیب زادگان گوت به همراه ندیمان ومستشاران  آنان بود با دستی پر ازغنایم  وبردگان  عازم شام شد. با غنیمت  سفره ی سلیمان وبیش از یکصد  تاج مرصع  ومقدارفراوانی از جواهرات و طلا ونقره ودٌر ویاقوت وزبرجد در ذیحجه 95روانه شام شد ودر ربیع الاول همان سال به مصر وفسطاط رسید . ولید بن عبدالملک دربستر بیماری بود وسلیمان عبدالملک که برادر و ولیعهد اوبود  برموسی نوشت که در آمدن به شام تعجیل نکند زیرا مایل بود برادر بمیرد  وخود مالک این همه غنایم گردد ولی موسی بنا به اطاعت ازخلیفه خود ولید به این نامه  اهمیت نداد ودرماه ربیع الثانی وارد شام شد وغنایم وخمس وجوه دریافتی را تسلیم ولید کرد. دوماه پس ازورود موسی درنیمه جمادی الثانی  ولید چشم ازجهان فروبست وسلیمان جانشین شد وبر موسی بن نصیر فاتح آندلس خشم گرفت . اورامتهم به اختلاس ازبیت المال کرد و کلیه اموال شخصی  اورا مصادره واورا روانه زندان وشکنجه کرد. سرگذشت این فاتح پر آوازه با زندگی  سردار ایرانی ابومسلم خراسانی سلسله جنبان عباسیان تا حدودی بهم  شباهت دارد. موسی ازقعر زندان  دست به دامان یکی از نزدیکان  سلیمان به نام  یزیدبن مهلب گردید . یزید به او می گوید : من همیشه می شنیدم تو از داناترین مردان روزگار ودرنیرنگ وجنگ ازهمه آگاه تری چگونه دردام این مرد افتادی آن هم پس از دست یابی به حکومت آندلس باواقع شدن دریای خروشان میان تو و او . حاکم بر سر زمینی بودی که خود فاتح آن بودی ومالک آن همه غنایم وقلعه ها وحصارها که اگر  طغیان ونافرمانی خلیفه می کردی گردن خودرا اینک  دردست کسی که به تو رحم نخواهد کرد نمی سپردی .وساطت یزید کاری افتاد وموسی  اززندان رهایی یافت . اما این فرمانده شجاع  هرروز با نگهبانان خود به در خانه های مردان عرب می رفت وبرای ادای جرایم خود دست به دامان آنان می شد. سر انجام این سردار مطلع به علم حدیث وفقاهت وآشنای به فن شعر وخطابه  درسن هشتاد سالگی  درنهایت فقر و تنگدستی در وادی القری  درشمال حجاز چشم ازجهان هستی فروبست .(نطرمورخین درباره ثمرات تمدن اسلامی درغرب فتح اسپانیا برای مردم آن سر آغاز انقلاب بزرگ در امور سیاسی ‘ اجتماعی ‘  فرهنگی ‘ علمی  واقتصادی بود. حکومت  اسلامی  اختلاف  طبقاتی  را ازبین برد وامتیاز نجیب زادگان وطبقه مرفه را لغو کرد. چون مالیاتی وضع می شد همه  اقشار مشمول را دربر می گرفت . زمین های کشاورزی عادلانه تقسیم وبردگان ازبندگی زمین  آزاد وخو د صاحب زمین می شدند. مردم در انتخاب مذهب جدید یا درماندن مذهب قدیم آزاد بودند وهرکس مسلمان می شد ازپرداخت جزیه به بیت المال معاف می گردید که شاید خزانه حکومتی  ازاین جهت زیان می دید.  "دوزی" می نویسد: موجبی برای نارضایتی وشکایت مسیحیان دردوره اسلام نبود چون عرب ازخود تسامح  وگذشت نشان می داد. هیچ کس  درامور دین تعقیب نمی شدو کسی هم برای اسلام آوردن تشویق نمی شد . مسیحیان  رفتار وسیاست حکومت اسلام را بر سیاست رومیان ‘ گوت ها وفرنگ ها ترجیح می دادند." ایذیدورباجی" کشیش مسیحی ومورخ نامی  درکتاب خود درقرطبه درسال 147هجری ( 754میلادی ) می نویسد:  حتی مردان دین مسیح نیز درقرون اولیه حکومت  اسلام  براین سر زمین ازخود تعصب وخشکی  نشان نمی دادند.  آلتامیرا مستشرق بلند پایه  اسپانیا : نقل وانتقال مالکیت زمین طبق قوانین روم که گوت ها اجرا می کردند محدود بود  در صورتی که فاتحین عرب مالکیت  افراد رابر املاک خود تثبیت

/ 0 نظر / 28 بازدید