بی تبر

بی تبر نیز می توانم زد ریشه را  گرچه ناممکن بود اندیشه را

دست پنهان فتنه روشن می کند   سنگ آن گه می نوازد شیشه را

گفت سالی یک بار کوچه ها سیاه می پوشند وپرچم ها درختان را سبز وسرخ فام می کنند. چرا که لازم است ظلم را حس کرد . حس به تنهایی کفایت دارد! بگذار هرچه می خواهد ، ظلم جریان یابد . ظلم خفی . ظلمی که از دیدگان بیش از ٩٩درصد مردم پنهان می ماند . خواص یه جوری باهم کنار خواهند آمد . اما حسین از خواص نبود . حسین یک معجزه بود . خیلی ها با یاد حسین و عشق به حسین ، حسین را ذبح می کنندو اندکی بابغض نسبت به طرفداران حسین ، حسین را قربانی . چه کسی فردای محشر راه حسین رارفته است ؟ 

/ 2 نظر / 5 بازدید