شیطان اعظم

آب بی تو خنکا نداشت

مشک بردوش ازحرارت تن افزون تر

امید به خنکا منتهی می شد

عجبا عمق تشنگی در استخوان دشمن

او می سوخت درآتش غضب

وتو مفتون قله شهادت

گذارا زعاشورا تجربه ای ست که

تکرارش روزو شب را تداعی می کند

این لحظه ملائک به  پاسخ سئوالات خود رسیدندو

شیطان اعظم انگشت حیرت به دندان گزید

واز توابین شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید