پای دربند

مهر96

دوباره یاد گرفتم چگونه باید گفت 

چگونه باید دید 

ولی هنوز نتوانسته ام چگونه خواندن را

بدون برگ بدون گل بدون دانه

دیدن تناور درخت باغ دل افروز 

سرد زمستان 

که روزگار بلندی به ریشه پای بندست

چه حیف دست وسایه بر آب دارد

ولی پای برتراکم جوی بتن

که تشنگی لب جوی بدتراز 

تنور کویر

به چشم ظاهر مردم مبنددل

که فریب در راهست.

/ 0 نظر / 41 بازدید