غرب 700سال در پنجه اسلام

غرب درسلطه اسلام

پیش گفته

دوران تاریک ودهشتزای غرب  تا اوایل قرن هشتم  یادآور خاطرات تلخ ومرگباری است که ادامه آن موجب نارضایی محرومان  را چنان دامن زد که  با یورش مسلمانان به شبه جزیره ایبریا وفتح آندلس اکثرمردم با رضا ورغبت سر به فرمان اسلام  نهادند وحتی پذیرای تابعیت زبان وفرهنگ مسلمانان شدند.درمنطقه گل (gual)مسیحیانی بودند که تا هفت هزار برده در خدمت داشتند وبراین بردگان ناظرانی  ازجنس خودشان می گماردند که سخت  ترین شکنجه هارا اعمال می کردند به طوری که روزگار بشریت را سیاه  وصفحات تاریخ تحول انسان را ننگین می ساختند . بی عدالتی وتجاوز به حقوق مردم دراوایل قرن هفتم میلادی به جایی رسید که یهودیان را مجبور کردند آیین مسیح را بپذیرند  درغیر این صورت  به مصادره اموال وتحمل یکصد ضربه تازیانه محکوم خواهند شد.این درحالی  بود که به فاصله نه چندان دور  تعالیم عالی انسانی  اسلام  درغرب اروپا  مسیحی  مسلمان وکلیمی را گرد هم آورده بود تا درکنار هم درکمال آزادی طعم شیرین زندگی را بچشند وازلذات آن بهره مند گردند . روزی نوجوانی ازمن راجع به جشن "والنتین " پرسید گفتم  من ازآن اطلاعی ندارم . او گفت بعضی از هم کلاسی ها در باره آن صحبت می کردند . به مناسبت آن هدایایی به هم داده اند .  ضمن مطالعه  کتابی درزمینه تاریخ وادیان از جمله تاریخ جهانی ( تألیف ش . دولاندلن 1958پاریس)ترجمه دکتر احمد بهمنش  واسلام درغرب تألیف دکتر نورالدین آل علی وتاریخ پیامبر اسلام تألیف دکتر محمد ابراهیم آیتی به مطالبی برخوردم که زمینه چنین جشنی درلابلای آن دیده می شد . درزمستان 1380 یک نفر می گفت به مناسبت جشن والنتین ازطریق اینترنت پیام های تبریک وعکس بین جوانان داخل وخارج ازایران ردوبدل گردبده است . این جشن تاکنون نام عشاق جوان را به خودگرفته است . دربیشتر رستوران ها وکوچه وگذر شمال تهران جنب وجوشی به چشم می خورد . گاه گاه اخبار آن درمدارس هیجان می آفریند . چند سالی نخواهد گذشت که نقل خانه های افراد معمولی کشور خواهدشد .به شکلی خلأ ذهنی وباور جوانان ما باید با ندانم کاری های ما پرشود. درکتبی که اشاره شد به قضیه ای برخوردم که درسال 237هجری قمری زمان عبدالرحمن  والی اندلس تعدادی ازکشیشان  انتحار طلب دراثر اهانت های مکرر درملأ عام به مقدسات وپیامبر اسلام  اعدام شدند . این اعدامیان از طرف سایر کشیشان لقب شهید گرفتند. درمیان اعدامیان دختری به نام "فلورا" که ازوجاهت وزیبایی برخورداربود درتوهین به مقدسات از دیگران متمایز بود. چون این توهین بارها تکرار شده بود او که معشوقه یک کشیش به نام "اولوجیوس " بود به اتفاق دوست همفکرش "ماریا" به اعدام محکوم گردید که بعدها درسلسله قدیسان درآمد.  روزنامه همشهری درزمستان 1380در باره جشن "والنتین " نوشت: کشیش مقدسی به نام والنتین قرن ها قبل درروستایی در ایتالیا مردم را به عشق ومحبت دعوت می کرد . چون ازدنیا رفت سال ها بعد اروپاییان وآمریکاییان قدر اورا شناختند وبه یاد او در روز چهارده فوریه هرسال هدایایی ردوبدل می کنند. با مقایسه سیر رویداد ونقل قول همشهری ودستهای نامریی که به هر حیله ای متوسل می شوند تا فرهتگ غنی ایران اسلامی را به شیوه های گوناگون کمرنگ وفرهنگ پیچیده وسردرگم وتازه ازراه رسیده  غرب را جایگزین کنند کدامیک ازدوواقعه ذکر شده می تواند منشأ جشن والنتین گردد. آیا گرد همآیی و این همه شور وشوق وردوبدل هدایا فقط به خاطر مردن کشیشی پیردریکی ازروستاهای ایتالیا است یا سرگذشت عشق ودلدادگی " فلورای زیبا وکشیش اولوجیوس" وسرانجام شهادت فلورا وماریای جوان درآندلس ؟ شاید برگزاری همه ساله فستیوال گاوبازی" سان فرامین "دراسپانیا ویژه شهر پمپلونا ( بنبلونه زمان اسلام ) بتواند شکست تلخ شارلمان پادشاه مقتدر فرنگ دراواخر قرن هشتم وهم چنین شکست نا گوار سپاهیان فرنگ ازسپاهیان اسلام دراواخر قرن نهم را با وارد آوردن صدمات شاخ وسم گاوان رها شده درکوچه وبازار بر تن خسته مردم به ظاهر خوشحال به فراموشی سپارد. یهودیان همیشه درسراسر دنیا مورد مهر مسلمانان وبی مهری وتحت ستم مسیحیان بوده اند.  امروزه سیاست جهانی ابر زورگویان به گونه ایست که مسیحیان انتقام شکست های پیاپی خود را به وسیله صهیونیست های یهودی نما ازمسلمانان مظلوم فلسطین جبران می کنند. گرد آوری این خلاصه برای بیان سرگذشت جاذبه های اسلام   رهبری  سیادت  وحدت  اقتدار سازماندهی  آفت زدگی  شکنندگی  وافول یک حکومت قدرتمند اسلامی درقلب آندلس اسپانیاست که قریب نه قرن همه هستی  اسپانیا ونیمی از فرنگ را تسخیر وآن را ازبربریت وبدویت به اوج تفکر وسازندگی رهنمون شد وسپس پرچم  آن همه افتخارات درهاله ای از ابهام سرنگون وامت اسلامی راه قهقرا پیمود . باید درجستجوی عواملی بود که توانسته بیش از نیمی از اروپارادرسایه تمدن اسلام مراقبت کند ولی خود به کجراهه ی تاریخ بپیوندد.   ح - آ

/ 0 نظر / 13 بازدید