چرا تو دلگیری !

هوای سرد پاییز چه تیز دندان است

به عمق ظلمت زندان واستخوان نحیف

نه هست توان ونه روشن نه پنجره ای

برای حفظ جانم نه سوراخ دیواری

تو ازهوای تازه صبح ازمیانه روز

 ازکنارغروب ازدل شب

تازه کن نفسی به یاد مانده تنی

درمیانه قفسی

تو از نوای روح بخش . از ناله نی

از هوای تازه تار درفضای کوچه دوست

هوای کوچه دلتنگی مرا می دار

کوچه ی بن بست کوچه دلگیر

امید یأ س مرامی کشد

چرا تودلگیری ! 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید