داغ به دلم اربعین

یازده مهر 96

من که مردم  داغ به دل ازگذر اربعین 

برده ام  ازجان ودل  من هوسانگبین 

قصد دیدار دلارای جهان بین کنم 

رخصت آیا دهدم  آن دل وجان نازنین

بیکزان بیابان خیمه برافراشته اند

کودک وپیروجوان پا شکن وقهرمان 

ازگذر تنگه چذابه تا معرکه خانقین 

موکب افراشته را ازکرم میزبان 

تابکندجان فذا درقدم زایرین 

این همه شوریده سر راهی کرب بلا 

نوردل ونور عین سرور ومولا حسین 

شیعه آل علی درگذرازمال وجان 

 گرد وغبار بر سرند درکنف ملک دین  

برسرو سینه زنان خون دل واشکبار 

روز وشبان می روند ازپی عین الیقین 

تا که دوباره کدام اختر سوزان دین 

برکند از بیخ وبن غایله  ی ظالمین 

/ 0 نظر / 34 بازدید