پریشانی

پریشانی

پریشــــــانی مــــــــردم زنان و مسکن بود     گلایه از پدر تاجدارمـــــــــردم افکن بود

گــــروه مـدرسه هـا گـام به گـام یکـد یگـر     نه غیر انتفــــــــاعی ومردمی شنیدن بود

 نخوانده بود قصه زمرد هزار چهره کسی    نبود اثر زخفــــــاش شب زمانه  ایمن بود

نبـود خیـل جـوان به چیـزی اسیرودرمانده    نه اعتیــــــاد  بلا گستر ونه آه وشیون بود

درخت ها به فلک سـرکشیده بود همـه جـا     نبود مجتمع و نی خـبـر زبـــرج وآهن بود

به مـردمـان وعــده ی دکت القضـا دادند      شروع  معرکه ارباب رجوع به  دیدن بود

هنوز لـولـوی دشمن نمی دهـد  به  مجال     گناهکار زبیگناه  دشمن زدوست معین بود

گرفتــاری مردم فقــط به دفــــتر ودیوان     نبود به حجــــــره  کسی مبتلا که مأمن بود

خـدابه خیـر کند عاقبت وگرنه مردم مرد     کننــد کــارستــانی  چنـان که ماه بهمن بود 

/ 0 نظر / 7 بازدید